Головна Головна -> Твори -> ОЛЕСЬ ОЛЕКСАНДР БІОГРАФІЯ

ОЛЕСЬ ОЛЕКСАНДР БІОГРАФІЯ(1878-1944)
Справжнє прiзвище
Ї Кандиба. Народився у м. Бiлопiллi на Сумщинi. Закiнчив сiльськогосподарську
школу, Харкiвський ветеринарний iнститут. Деякий час працював ветеринарним лiкарем
у Києвi, Захоплено вiтав подiï 1917 року й утворення Украïнськоï
Народноï Республiки.
Пiсля того, як вона зазнала поразки, емiгрував (жив у Будапештi, Вiднi, останнi
роки життя
Ї у Празi). Помер пiсля звiстки про загибель у фашистському концтаборi старшого
сина (вiдомого поета i громадського дiяча Олега Ольжича), похований у Празi.

Автор збiрок поезiй “З журбою радiсть обнялась”, “Поезiï”, що вийшли у
Петербурзi, за кордоном з’явилися книжки “Минуле Украïни в пiснях. Княжi
часи”, “Перезва”, “Чужиною”, “Кому повiм печаль мою”, твори для дiтей (поеми
“Грицевi курчата”, “Водяничок” та iншi), переклади. Олесь також автор драматичних
творiв “По дорозi в казку”, “Над Днiпром”, “Нiч на полонинi”.
Героïчне минуле Украïни у творчостi Олександра Олеся
(за поезiєю “Печенiзька облога Києва”)
Олександр Олесь надзвичайно захоплювався iсторiєю рiдного краю, зокрема такими
героïчними ïï сторiнками, як боротьба з iноземними завойовниками
часiв Киïвськоï Русi.
У поезiï “Печенiзька облога Києва” автор достовiрно змалював трагiчне
становище обложеноï столицi мiста Києва:
А у мiстi плач i стогiн:
Анi вийти, нi ввiйти,
Став людей косити голод,
Став в могили ïх нести.
Описуючи облогу мiста, Олександр Олесь використовує образи, що нагадують
героïчнi сказання того часу:
Наче хмари, бiдний
Киïв Печенiги облягли,
Загримiли всюди сурми,
Таборами загули.
Але нiхто з iноземних завойовникiв не змiг пiдкорити наш народ, бо любов до
рiдноï землi була рушiйною силою безлiчi героïчних вчинкiв, надихала на
подвиги. На захист Вiтчизни пiднiмалися усi: вiд старого до малого. Одного з таких
юних героïв автор зобразив у вiршi “Печенiзька облога Києва”:

Стали думати кияни,
Де ïм лицаря знайти,
Щоб iз мiста на той берег
Смiло зважився пройти.
“Я пiду!”
Ї хлоп’я говорить.
Автор не називає iменi героя, тому що так безстрашно мiг вчинити кожен. На думку
Олександра Олеся, це i є найбiльша слава для людини
Ї здiйснити героïчний вчинок i, залишившись невiдомою, здобути вдячнiсть i
вiчну пам’ять нащадкiв.

Схожі твори: