Головна Головна -> Твори -> Вiдображення в поезiях Б. Олiйника народних уявлень про головнi життєвi цiнностi

Вiдображення в поезiях Б. Олiйника народних уявлень про головнi життєвi цiнностiКоли вже народився ти поетом,
Ї За все вiдповiдай у цiм життi.
Б. Олiйник
Поезiя Б. Олiйника
Ї це вiддзеркалення iсторiï украïнського народу, його моралi,
нацiональних традицiй. Як i Великий Кобзар, Б. Олiйник закликає стояти на сторожi
щастя людини i людства словом i життям своïм. I що б не писав поет,
основними в його творах є проблеми життя i смертi, щастя i свободи,
загальнолюдських цiнностей i людського благородства, обов’язку митця перед
суспiльством. Як Т. Шевченко на сторожi щастя людей закликав поставити слово, так
Б. Олiйник закликав бути вiдповiдальними за все у життi свого народу.

Як i у Т. Шевченка, центральним образом поезiï Б. Олiйника є
мати-Украïна в ïï багатовiковому нацiонально-визвольному русi, в
героïко-патрiотичному ореолi
Ї вiд сивоï минувшини до сучасностi, коли народовi наприкiнцi XX столiття
врештi-решт пощастило здобути омрiяну державну незалежнiсть, стати на шлях
демократичного розвитку. У поемах “Дорога”, “Дума про мiсто”, “Доля”, “До землi”
поет порушує проблеми Пам’ятi, Совiстi i Честi. Пам’ять про героïчну й гiрку
минувшину, одержимiсть у працi й державотвореннi треба берегти, як неоцiненний
скарб, для майбутнього, бо не можна зупинятися, треба примножувати достатки i
славу Украïни в майбутньому. Поет уславлює Людину з великоï лiтери,
єднiсть земного й космiчного, взаємодiю особистостi й суспiльства,
вiдповiдальнiсть людини за долю Матерi-Вiтчизни:
Бо з тоï митi, як на свiт родився,
Ти в ньому вже вiдповiдай за все,
Ї
За все на свiтi!
Життя людства залежить вiд кожного з нас. Б. Олiйник
Ї поет, який завжди i в усьому стояв на сторонi духовного свiту, коренi якого

Ї у культурi, iсторiï, традицiях народу.
Iз усiх моральних i естетичних чинникiв Б. Олiйник вiддає перевагу народним
першоджерелам, якi є основою нашого життя:
Маємо все! Нi купити його, нi продати.
З вiку передане,
Ї передаємо у вiки.
Мрiя, iдеал, здатнiсть до “польоту” пiдносить людину, є рушiєм ïï
духовного розвитку. А тому, дивлячись на молоде поколiння, поет закликає до
серйозноï розмови, до дискусiï з молоддю у поезiï “В оборону
хлiба”, бо саме поколiння батькiв повинно передати дiтям вiчнi загальнолюдськi
народнi цiнностi: любов до Батькiвщини, до народу, до працi, повагу до людей, до
батькiв i до всього на землi.
Багато вiршiв поет присвятив матерi. Образ матерi в творчостi поета

Ї це символ всього доброго й чесного в життi. Тому матiр для лiричного героя
поезiй Б. Олiйника
Ї це символ життя й чистоти. Вона навчила жити i працювати на землi, передала
дитинi все, що отримала у спадок вiд своïх батькiв. З усiєю пристрастю Б.
Олiйник закликає:
Вiддай усе, що взяв, i освятись.
Ще бiльше, нiж узяв, зумiй вiддати…
Стоïть на видноколi свiтла мати
Ї
У неï вчись.
Отже, провiдними мотивами творчостi Б. Олiйника є єднiсть поколiнь, фiлософськi
роздуми над проблемами сучасностi в контекстi iсторичного досвiду нашого народу i
всього людства, утвердження загальнолюдських моральних цiнностей, на яких духовно
зростає людина.

Схожі твори: