Головна Головна -> Твори -> Образ Руськоï землi в “Словi”

Образ Руськоï землi в “Словi”Iз сивоï давнини, через столiття долiтають до нас голоси, у яких звучить
палка любов до рiдноï Руськоï землi. У генiальному давньому лiтописi
“Слово о полку Iгоревiм” Руська земля усвiдомлюється як щось єдине, як надбання
народу, що йде вiд одного кореня, незважаючи на чвари та iснування рiзних
князiвств.
Душа автора “Слова…” невiддiльна вiд рiдних просторiв i туманiв пiвденно-руських
пагорбiв i безмежних степiв. Природа живе та дихає в “Словi…”, разом виступає з
воïнами-русичами, якi перегородили “великi поля черленими щитами”. Вона радiє
разом iз ними перемозi, сумує пiд час поразки. Не перестає дивувати нас земля
наша багатьма озерами, рiками та джерелами, високими горами, дiбровами, просторими
полями, рiзноманiтними звiрами та птахами, мiстами великими, селами чудовими.

Образ Руськоï землi
Ї центральний у “Словi о полку Iгоревiм”. Героєм “Слова…” є не хто-небудь iз
князiв, а руський народ. До Руськоï землi зверненi всi найкращi почуття
автора.
Автор “Слова…” змальовує безмежнi простори Руськоï землi, рiдного краю,
великого й неосяжного. В дiю втягнутi окремi географiчнi простори: половецькi
степи, синє море, Дон, Волга, Днiпро, Дунай, а з мiст
Ї Киïв, Полоцьк, Чернiгiв, Курськ, Переяславль, Бєлгород та багато iнших.
Уся Руська земля знаходиться в полi зору автора.
Образ Батькiвщини з багатьма мiстами протиставляється образу половецькоï
землi
Ї землi незнаноï.
Руська земля для автора “Слова…”
Ї це, звичайно, не тiльки “земля” у власному розумiннi слова, не тiльки руська
природа, руськi мiста, це в першу чергу народ, що ïï населяє. Автор
“Слова…” малює мирну працю орачiв, яку порушують чвари князiв, вiн пам’ятає про
дружин руських воïнiв, що оплакують своïх чоловiкiв, загиблих у битвi
за Киïвську Русь, вiн розповiдає про горе всього руського народу пiсля
поразки Iгоря.
Разом iз тим у поняття “батькiвщина” автор “Слова…” включає також i ïï
iсторiю. Розповiдаючи про невдалий похiд князя Iгоря на половцiв, автор охоплює
подiï життя на територiï Киïвськоï Русi за пiвтора столiття,
спiвставляючи минуле з теперiшнiм.
Для автора “Слова…” образ землi нiби живий. Створюючи найвидатнiшу пам’ятку
культури Киïвськоï Русi, вiн зумiв охопити всю Русь, об’єднавши в
своєму описi i природу, i людей, i iсторiю. Образ Батькiвщини-страдницi важливий
як у художньому, так i в iдейному задумi “Слова…”: вiн викликає спiвчуття до
неï у читача, пробуджує ненависть до ïï ворогiв, закликає руський
народ на ïï захист.
Любов до Батькiвщини водила пером автора цього безсмертного твору. “Слово о полку
Iгоревiм” у наш час, час соцiальних i нацiональних конфлiктiв, звучить як
духовний заповiт наших давнiх пращурiв. Це “золоте слово” вчить нас любити свою
Батькiвщину i зберiгати ïï єднiсть.

Схожі твори: