Головна Головна -> Твори -> Бiблiя – видатна пам’ятка свiтового письменства

Бiблiя – видатна пам’ятка свiтового письменстваСеред пам’яток свiтовоï культури особливе мiсце посiдає священна Бiблiя,
найстарiша Книга книг. Вона дає вiдповiдi на питання, якi завжди хвилювали людей,
допомагає ïм вирiшувати складнi проблеми.
Бiблiя складається iз сiмдесяти семи книг, написаних у рiзнi часи, рiзними
авторами, рiзними жанрами, стилями, навiть мовами. Але всi вони сприймаються як
єдина й неподiльна на частини книга, як суцiльний текст, що вiдтворює духовнi
пошуки i життєвий досвiд, норми моралi й джерела людськоï мудростi.

Бiблiя складається з двох роздiлiв: Ветхого, або Старого, Заповiту i Нового
Заповiту. У першiй частинi розповiдається про початок свiту i створення людини,
про ïï життя й падiння, про недосконалiсть людей, занепад звичаïв i
всесвiтнiй потоп. Завершується Старий Заповiт Книгами Пророкiв, що є книгами
надiï. Думку про вiдродження зруйнованого зв’язку мiж Богом i людством
продовжує Новий Заповiт. У цiй частинi докладно розповiдається про життя Iсуса
Христа, його вчення, вчиненi ним дива, його смерть, воскресiння й вiчне життя.
Iсус Христос
Ї це месiя, володар Царства Божого, його мiсiя
Ї проповiдувати любов i стверджувати ïï добрими справами.

Бiблiя є пам’яткою найдавнiшоï писемностi людства, що включає юридичнi
кодекси, мiфи, легенди, притчi, хронiки, псалми. Бiблiя
Ї найвiдомiша книга в свiтi, перекладена вона 1829 мовами й нарiччями. Iснує
Бiблiя вже понад три тисячi рокiв i житиме, думаю, вiчно. Вона вважається святою,
бо проголошує Слово Боже, пропонує високi моральнi цiнностi. Бiблiя є витвором
витонченоï словесностi i має лiтературно-художнє значення.
Яскравi й мудрi бiблiйнi образи надихали на створення нових творiв письменникiв i
художникiв, композиторiв i кiнематографiстiв. Як у сиву давнину, так i сьогоднi
всi люди, якi прагнуть морального вдосконалення, вiрять у справедливiсть i добро,
звертаються до Бiблiï. Той, хто не читав цiєï книги, не може вважати
себе освiченою людиною. Але, я впевнена, таких людей з кожним днем стає все менше
й менше.

Схожі твори: