Головна Головна -> Твори -> Давньоукраïнська держава – Киïвська Русь

Давньоукраïнська держава – Киïвська РусьУ глибину вiкiв сягає iсторiя могутньоï слов’янськоï держави
Киïвськоï Русi. Займаючи величезну територiю вiд Карпат до Волги, вiд
Прибалтики до чорноморських степiв, уже в кiнцi X столiття вона була найбiльшою
державою середньовiчноï Європи. ïï столицею був Киïв,
названий лiтописцем Нестором матiр’ю мiст руських. Це найстародавнiше слов’янське
мiсто поклало початок розвитку цивiлiзацiï i культури народiв, зробило
вагомий внесок у розвиток свiтовоï культури.
Киïвська Русь, велика й могутня держава, мала найтiснiшi зв’язки з рiзними
краïнами, якi укладали з Руссю союзницькi угоди. Середина XI

Ї початок XII столiття був перiодом загального пiднесення держави, розквiту
торгiвлi й ремесел, зростання мiст, iнтенсивного мiського будiвництва.
Розвиваються такi мiста, як Володимир, Суздаль, Чернiгiв, Галич. За часiв
Ярослава Мудрого Киïв прикрасили чудовий Софiйський собор, Печерський
монастир, Успенська церква. На сторожi нацiональноï єдностi стояла
Києво-Печерська Лавра.
Запровадження християнства на Русi пожвавило розвиток культури. Ярослав Мудрий
вiдкрив першу бiблiотеку при Софiйському соборi, князь Володимир органiзував
заняття в школах для дiтей знатi.
Iз часiв Киïвськоï Русi збереглися писемнi пам’ятки, адже значна частина
наших пращурiв умiла читати й писати, багато людей володiло кiлькома мовами.
Особливе мiсце в лiтературi Киïвськоï Русi займали лiтописи. Одним iз
найдавнiших є “Повiсть минулих лiт”, де подано вiдомостi про походження
давньоруського народу та держави. “Повiсть…”
Ї цiнне джерело iсторiï Киïвськоï Русi й видатний твiр лiтератури.
На Русi, крiм лiтописiв, були поширенi проповiдi, у яких прославлялись
християнськi свята, патерики, життя святих. Iснували “ходiння”, в яких
розповiдалося про цiкавi мандрiвки в Палестину.
У другiй половинi XII столiття Киïвська Русь починає занепадати,
роздрiбнюючись на окремi князiвства. Збiльшується кiлькiсть нападiв половцiв,
ведеться братовбивча вiйна за територiï сусiдiв. Поступово давньоруська
держава втрачає свою колишню могутнiсть.

Схожі твори: