Головна Головна -> Твори -> Лiтопис як iсторична й лiтературна пам’ятка

Лiтопис як iсторична й лiтературна пам’яткаI. Лiтопис як найдавнiший вид iсторико-мемуарноï прози.
1. Змiст та форма записiв. (У лiтописах розповiдалося про подiï громадського
та побутового характеру, описувалися iсторичнi подiï. Це могли бути i
коротенькi нотатки, i детальнi оповiдання, але вони обов’язково розмiщувалися в
хронологiчнiй послiдовностi.)
2. Автори лiтописiв. (Лiтописи складали свiдки або учасники тих подiй, про якi
йшлося. Iнодi вiдомостi про iсторичнi факти бралися з народного фольклору:
переказiв, легенд, пiсень.)
II. Найдавнiшi лiтописи.
1. “Повiсть минулих лiт”. (Цей лiтопис створив на основi попереднiх зведень
чернець Києво-Печерського монастиря Нестор. Хронологiчний виклад охоплює перiод
iз 852 до 1113 року. Починається лiтопис легендою про всесвiтнiй потоп, далi
розповiдається про походження слов’ян, ïх розселення, заснування Києва.)

2. “Галицько-Волинський лiтопис”. (У лiтописi подано вiдомостi про боротьбу за
престол у Галичi мiж князями, ïх боротьба зi спiльними ворогами. Яскраво
описав лiтописець хоробрiсть князя Данила та його дружини в бою з татарами.)

III. Лiтописи
Ї цiннi лiтературнi пам’ятки. (Лiтописцi, розповiдаючи про важливi подiï,
характеризували iсторичну епоху та осiб, наводили висловлювання вiдомих людей,
описували ïхнє ставлення до тих чи iнших подiй. Все це писалося образною,
емоцiйною, яскравою мовою, багатою на оригiнальнi порiвняння, епiтети, метафори.
До лiтописiв та лiтописних оповiдань ще й сьогоднi часто звертаються письменники.
На ïх основi створено iсторичнi романи П. Загребельного “Диво”, “Роксолана”,
повiсть В. Малика “Черленi щити”, твори Ю. Мушкетика.)

Схожі твори: