Головна Головна -> Твори -> Iсторичнi романи Юрiя Мушкетика

Iсторичнi романи Юрiя МушкетикаI. Широта розмаху Ю. Мушкетика у вiдтвореннi iсторичноï доби. (Важкi умови
повоєнноï дiйсностi спонукали багатьох письменникiв до написання творiв
iсторичноï тематики. Необхiдно було нагадати народовi про його славне
iсторичне минуле. I хоча того часу на iсторiю Украïни було накладене
своєрiдне табу, у письменника вистачило смiливостi й мужностi взятися за таку
небезпечну тему.)
II. Зображення iсторичних подiй у романах Ю. Мушкетика.
1. Змалювання гетьмана Мазепи у романi “Семен Палiй”. (Образ гетьмана Мазепи автор
малює нетрадицiйно
Ї “через призму реальностi соцiальних вiдносин”. Ю. Мушкетик показав у творi усю
складнiсть його натури, повiдав читачам про його мрiï, уподобання. Бачимо
гетьмана людиною веселою, вiн навiть вiршi писав, сам iз того кепкуючи.)

2. Розкриття iсторичних подiй через долю героïв у романi “Гайдамаки”. (Ю.
Мушкетик розповiдає у романi про народне повстання 1768 року, яке охопило усю
Правобережну Украïну. Багато спiльного у романi Ю. Мушкетика “Гайдамаки” та
одноiменнiй поемi Т. Шевченка. У обох авторiв дiйовi особи Максим Залiзняк та Iван
Гонта. Ю. Мушкетик написав роман-панораму, у якому велика кiлькiсть дiйових осiб.
Автор не просто розповiдає про певнi iсторичнi подiï, а розкриває ïх
через долi героïв, додавши певного психологiчного забарвлення кожному з
персонажiв.)
3. Уболiвання письменника за долю рiдноï землi у романi “Яса”. (У романi
“Яса” змальовано подiï украïнськоï iсторiï другоï
половини XVII столiття. Тяжко жилося на знедоленiй землi пiсля смертi Богдана
Хмельницького. Гетьмани, що приходили до влади передусiм дбали про власний
добробут. Автор писав: “Честолюбство гетьманiв
Ї незборна завада до злуки”. Пiдписано Андрусiвську угоду, за якою Правобережна
Украïна пiдпала пiд володiння Польщi. Яскраво зображено у творi Iвана Сiрка,
який намагається об’єднати Украïну. Кошовий отаман Сiчi Запорозькоï
виступає в романi як живе втiлення невмирущих традицiй i звичаïв козаччини.)

III. Юрiй Мушкетик
Ї визнаний майстер iсторичноï прози. (“Добрi справи
Ї це тi, що в iм’я рiдноï землi i рiдного люду”,
Ї писав Юрiй Мушкетик. I письменник творив добрi справи, створюючи iсторичнi
романи. Бо цi твори показували велич украïнського народу, пiдносили дух,
сприяли самоусвiдомленню нацiï. Романи Ю. Мушкетика виховували гордiсть за
свiй волелюбний i нескорений народ. Вони вiдзначаються морально-етичною
проблематикою i спробою автора знайти вiдповiдi на важливi питання
сучасностi.)

Схожі твори: