Головна Головна -> Твори -> Типовiсть подiй i персонажiв у твор

Типовiсть подiй i персонажiв у творЇСуд
Ї Юрiя Мушкетика.
Ю. Мушкетик
Ї автор широковiдомих прозових творiв
ЇБiла тiнь
Ї,
ЇКрапля кровi
Ї,
ЇЖорстоке милосердя
Ї,
ЇСемен Палiй
Ї,
ЇПозицiя
Ї,
ЇРубiж
Ї,
ЇЯса
Ї,
ЇСмерть Сократа
Ї,
ЇСуд над Сенекою
Ї. Його перу належать романи, повiстi та оповiдання, в яких осмислено iсторичну
долю украïнського народу, формування його нацiональноï свiдомостi,
проблеми духовностi, моралi тощо.
В оповiданнi
ЇСуд
Ї Ю. Мушкетик змальовує похмуру дiйснiсть колгоспного села перших повоєнних
рокiв. У центрi сюжетних перипетiй
Ї сiльська трудiвниця Ганна. Вона постала перед
Їправосуддям
Ї доби застою через те, що, будучи хворою, не змогла виробити у колгоспi
трудоднiв. Страшний сором, бiль i образа скували постать скривдженоï долею,
староï хвороï жiнки. Перед очима враз пройшли тяжкi 30-тi роки, голод,
смерть пасербицi Оленки. У роки вiйни на фронтi загинув ïï чоловiк, не
повернулися додому сини Данило i Микита. Коли дiстала похоронку на Микиту,
найменшого сина, вiдчула, що згасає ïï життя.
Додому повернувся поранений Грицько. Зiбрався iз силами, поïхав завершувати
навчання в iнститутi. Ганна знову залишилася сама. Була вже на той час дуже
кволою, незахищеною. Сiльський голова Устим Рукавиця грубою поведiнкою не раз
кривдив Ганну. Разом з фiнансовим агентом Йосипом Шилом ще пiд час вiйни забрали
у Ганни корову за нездачу молока Знайшли вони й переконливi аргумен-ти, щоб
забрати порося. Обманом заставили пiдписатися пiд позикою на 1300 крб. замiсть
300. Прийшли вночi восьмеро чоловiк до одинокоï жiнки, наказали
пiдписуватися, а суму закрили вiд неï. Згодом лише з’сувалося, пiд чим
пiдписалася Ганна. Пробувала героïня знайти правду через вiйськкомат, писала
туди, як повелися з нею, дружиною i матiр’ю загиблих на вiйнi. На паперi визнали
ïï правду, але насправдi все залишалося по-старому. Бiльше того, одного
разу, виступаючи на зборах, Устим Рукавиця назвав Грицька, який пройшов вiйну,
iноземним шпигуном. Коли принесли таку новину Ганнi, вона не повiрила в поговiр,

Їодначе ïй зробилося так погано, що вона занедужала й не вставала бiльше
тижня
Ї.
Варто зазначити, що описане у творi моральне знущання над героïнею

Ї не авторська вигадка, а лише художньо опрацьованi реальнi факти iз життя
колгосп-никiв часiв застою.
Коли героïня одужала, вона знову бралася за роботу. Праця
Ї необхiдна умова ïï життя. Замолоду працюючи, Ганна часто спiвала.
Пiсня i праця виповнювали ïï буднi, допомагали долати труднощi. То хiба
могла вона з доброï волi не виконати своєï норми бурякiв, щоб вони

Їзеленiли прибитою морозом гичкою
Ї? Це ïï бiль. Тому кiлька разiв пробувала вона попрацюва ти з лопатою
на своïй дiлянцi, але так i не зумiла впоратися,
Їостаннiй раз i дiйти до села не могла
Ї.
Коли була Ганна ланковою, часто звертався до неï голова,, щоб пiднiмала
дiвчат на прорив.
ЇА колгоспна робота
Ї суспiль прориви
Ї,
Ї констатує Ю. Мушкстик. До невiдкладноï роботи у колгоспi не, раз
залучалися i ïï сини, навiть заняття у школi пропускали. Ганна, ростила
ïх працьовитими. Попереднiй голова Кузьма Дiренко хвалив хлопцiв за ïх
працьовитiсть. Трохи людянiшим до вiйни був i Устим Рукавиця. Та дуже швидко
змiнився:
ЇУзяв у звичку кричати на людей, часом приïжджав на поле напiдпитку

Ї, у поведiнцi з людьми вiдчувалася його зверхнiсть.
Устим Рукавиця виступає в оповiданнi у ролi позивача, а Ганна сидить на лавi
пiдсудних. Вирок суду
Ї
Ї…визнати винуватою, засудити на пiвтора року виправних робiт, але,
враховуючи…, що всi попереднi роки працювала в колгоспi справно

Ї, що ïï чоловiк i два сини загинули на фронтi, замiнити виправнi
табори примусовою працею при колгоспi
Ї, виконати було вже нiкому.
У той час, коли Рукавиця i Шило бенкетують пiсля суду, Ганна
Їненаче пiдбита птаха, махнула руками i опустилася на пiдлогу..
Ї. Вона померла не тiльки вiд старостi й фiзичного болю. До ïï смертi
причетна похмура сталiнська дiйснiсть.

Схожі твори: