Головна Головна -> Твори -> Роман Панаса Мирного “Хiба ревуть воли, як ясла повнi?”

Роман Панаса Мирного “Хiба ревуть воли, як ясла повнi?”Ї
перший в украïнськiй лiтературi соцiально-психологiчний роман

Украïнська лiтература, зокрема проза, з часiв Шевченка зазнала значного
розвитку. Та особливе мiсце в багатому лiтературному доробку украïнських
прозаïкiв посiдає творчiсть Панаса Мирного та Iвана Бiлика, зокрема
ïхнiй роман “Хiба ревуть воли, як ясла повнi?”. Це перший в украïнський
лiтературi соцiально-психологiчний роман.
Вiн вражає масштабнiстю зображення дiйсностi i в часi, i в просторi, змалюванням
широкоï галереï персонажiв, якi представляють рiзнi класи та стани
украïнського суспiльства i феодальноï доби, i перших; пореформених
рокiв. Новаторство твору виявилось не тiльки в соцiальному вмотивуваннi поведiнки
героïв, а й у тонкому психологiчному аналiзi найпотаємнiших порухiв
людськоï душi.
Розглянемо, наприклад, характер головного “героя роману Чiпки Варениченка. Навiть
саме народження Чiпки мiстить вiдгук соцiальних негараздiв. Батько його через свою
волелюбну вдачу вимушений був ховатися вiд пана на Дону, взяти iнше прiзвище, а
потiм вiдбувати жорстоку солдатчину i загинути в чужих краях. Тож i Чiпчине
запитання до матерi, чому батько всiх панiв не порiзав, зовсiм не випадкове. А
iнший герой, доля якого нагадує Чiпчину, Максим @удзь, свою волелюбну та круту
вдачу успадкував вiд дiда. Дiд його, запорозький козак Мирон Гудзь, вклав у серце
онуковi думки про волю i людську справедливiсть. –
Глибоке проникнення письменникiв у духовний свiт героïв
Ї це теж одна з великих заслуг твору. Чiпцi запропонували обиратися в члени
земськоï управи. На словах вiн свою згоду дає, як i годиться, байдуже: “Та
коли людська ласка та панська воля… то й про мене…”. Але справжнi його
переживання перекреслюють напускну байдужiсть: “Голос його тремтiв, лице горiло,
очi свiтилися радiстю”.
Вiдзначаючи заслуги Панаса Мирного та Iвана Бiлика, I. Я. Франко вказував, що
автори твору “здiйснюють психологiчнi розкопки в душу персонажа рiзноманiтними
шляхами: це i соцiально-психологiчний портрет, i авторська характеристика
персонажiв, i соцiальне вмотивування вчинкiв героïв. А це все результати
великоï майстерностi i письменницького натхнення авторiв роману”.

Схожі твори: