Головна Головна -> Твори -> Украïна – центральний образ лiрики Є. Маланюка

Украïна – центральний образ лiрики Є. МаланюкаI. З Украïною в серцi. (Є. Маланюк 48 рокiв прожив в емiграцiï

Ї це життя поза Украïною, але з нею в серцi. Тому центральним образом його
лiрики є образ Украïни
Ї ïï доля, ïï iсторiя.)
II. Украïна в мрiях i в творчостi Євгена Маланюка.
1. Болiсне почуття розлуки з рiдним краєм
Ї головний мотив творчостi поета-мислителя в емiграцiï. (Трагедiя життя митця
в емiграцiï в тому, що життя карало його самотою i ностальгiчним болем за
рiдним краєм. Украïна проходила в мрiях, з’являлася у снах, в його
поезiï.)
2. Маланюкова концепцiя Украïни. (Образ Украïни присутнiй практично в
усiх вiршах Є. Маланюка, бо, осмислюючи минуле i сучасне, поет посилається на
iсторiю Украïни, на долю украïнськоï нацiï. Складними
переживаннями лiричного героя-вигнанця, болем за долю батькiвщини сповненi твори
митця:
Так. Без Тебе повiльна, нестямна загибель,
Батькiвщино моя, Батькiвщино нiма!
Навiть гiркiсть в черствому щоденному хлiбi
Мстить, нагадуючи, що Тебе нема.
Суть концепцiï iсторiï Украïни очима Є. Маланюка в тому, що митець
постiйно шукав вiдповiдi на питання: чому Украïна зазнала поразки? I
пов’язував iсторiю Украïни iз сконцентрованою символiкою у пластi
iсторiï. Для поета Украïна
Ї Еллада Степова, Киïв
Ї Степова Александрiя.)
3. Аналiз триптиху “Батькiвщина”. (Триптих “Батькiвщина”
Ї це своєрiдний екскурс в iсторiю Украïни через призму Степовоï Еллади,
з глибин iсторiï:
Зелена Сiверщина
Ї там вiтри
Гудуть тисячолiтнiм ладом Слова.
Полками йдуть дружинники-бори,
I пiсня ïх висока i соснова.)
Є. Маланюку болить втрата державностi, втрата тiєï еллiнськоï краси i
сили, якi були притаманнi Украïнi княжоï доби. Є. Маланюк був впевнений,
що Украïна зумiє вибороти собi незалежнiсть, бо має це мiсце в iсторiï.

4. Аналiз поезiï “Лист”. (Болем, що йде iз великого серця поета, сповнена
поезiя “Лист”, в якiй Є. Маланюк пiдкреслює, що без батькiвщини людина не може
бути цiлком щасливою, без свого народу людина, нiби “безрадiсний плiд”:

Та у муках ночей, пiд нещадними днями,
За безкрилим триванням цих згублених лiт
Виростає ось мудрiсть, важка, наче камiнь,
Ї
Одинокий безрадiсний плiд.)
III. “Завершилася путь. Наче пiсня
Ї сувора i славна. Вiдпливає поет
Ї залишає хвалу i хулу”.
(Є. Маланюк вiрив у свiй народ, у його здатнiсть побудувати омрiяну незалежну
державу до останнiх днiв свого життя. Бо для Є. Маланюка Украïна

Ї це простiр, степова неозорiсть, це краса i сила вiльного духом народу.)

Схожі твори: