Головна Головна -> Твори -> Моя оцiнка подiй, зображених у творi П. Кулiша “Чорна рада”

Моя оцiнка подiй, зображених у творi П. Кулiша “Чорна рада”Згадуйте предкiв своïх, Щоб iсторiя перед вами не згасла, i золотоï
нитки не загубiть.
Ольга Кобилянська
Iсторична проза наших митцiв
Ї це твори, якi спонукають нас знати свою iсторiю, думати про долю свого народу i
своєï краïни, вони виховують у нас почуття нацiональноï гiдностi,
сприяють патрiотичному духовi сучасникiв. Я не випадково взяла епiграфом до свого
твору слова О. Кобилянськоï, бо дуже хочу, щоб мiй ровесник захоплювався не
тiльки сучасними новiтнiми технологiями, В знав свою iсторiю, любив свою
краïну, бо, як говорить народна мудрiсть, без минулого не буде майбутнього.

Роман П. Кулiша “Чорна рада”
Ї один iз перших iсторичних романiв про подiï нашоï iсторiï, який є
кращим iсторичним твором другоï половини XIX столiття. Коли я вивчала
бiографiю П. Кулiша, мене дуже вразив вiдгук Т. Шевченка про твiр “Чорна рада”,
i, мабуть, цей вiдгук викликав iнтерес до ще не прочитаного мною роману. Великий
Кобзар писав у листi до П. Кулiша: “Спасибi тобi, Богу, милий друже мiй великий…
за “Чорну раду”. Я вже ïï двiчi прочитав, прочитаю i третiй раз, i
все-таки не скажу бiльше нiчого, як спасибi”.
Перiод iсторiï, вiдображений у романi “Чорна рада”,
Ї це дуже складний час нашоï iсторiï. Возз’єднання Украïни з Росiєю
позбавило Украïну незалежностi у всьому. А ще й не було сильного,
авторитетного дiяча, щоб боронив би i вiдстоював козацтво та народ. Польська
шляхта не мирилася iз втратою украïнських земель. Москва прагнула пiдкорити
козацтво, поставити гетьманом людину своєю владою, хоч до цього козаки на
своïй великiй радi обирали гетьмана. А украïнське панство, як завжди,
корилося владi, аби ïх не чiпали. Чи не правда, складний час? I саме цю
епоху взявся зобразити П. Кулiш у своєму романi. Чому? Мабуть, тому, що сам був
iсториком, писав працi з iсторiï Украïни, був знайомий iз документами
того часу, лiтописами, науковими джерелами.
У романi “Чорна рада” йдеться про подiï, що вiдбувалися 17
Ї18 червня 1663 року поблизу Нiжина, коли гетьманом вiд низового козацтва було
обрано I. Брюховецького, що пообiцяв народовi деякi полегшення. Козацька ж
старшина висунула гетьманом Якима Сомка, якого Москва не затвердила, втрутившись
уперше в козацьке самоврядування. Вiдтворити правдиво цей перiод нашоï
iсторiï
Ї таке завдання поставив перед собою письменник i вчений П. Кулiш.

Як письменник П. Кулiш узагальнив i вiдтворив у художнiх образах дух епохи тих
часiв, де iсторiя переплiтається iз щоденним життям героïв, ïх дiями,
життям, коханням
Ї i це надає романовi особливоï привабливостi.
На мою думку, вiдповiдно до знань iсторiï Украïни зi шкiльного курсу, П.
Кулiш точно вiдобразив цей перiод, тобто iсторична лiнiя витримана автором
правдиво. А щодо художнiх образiв, то тут є певнi розбiжностi, якi, до речi, не
впливають на хiд iсторiï. Так, Я. Сомко, за iсторичними джерелами, був
жонатий i не мiг бути нареченим Лесi Череванiвни, а полковник Васюта Золотаренко в
1663 роцi був молодою людиною, а не дiдом. А вигаданi образи Кирила Тура.
Череваня, Шрама
Ї це узагальненi образи, якi допомагають нам побачити побут козацтва, соцiальну
психологiю людей того часу.
Особисто я, читаючи роман, однаково захоплювалась як iсторичними подiями, так i
художньо створеними автором, не роздiляючи ïх. Менi дуже сподобався роман. Я
отримала задоволення, прочитавши його, Звичайно, помiтно, що П. Кулiш з особливою
симпатiєю ставиться до козацтва, особливо до козацькоï старшини, але,
незважаючи на симпатiï автора, роман “Чорна рада” правдиво вiдобразив
iсторичнi подiï того часу.

Схожі твори: