Головна Головна -> Твори -> Багатогранна дiяльнiсть Пантелеймона Кулiша

Багатогранна дiяльнiсть Пантелеймона КулiшаПантелеймон Кулiш
Ї автор першого украïнського правопису на фонетичнiй основi

Ї “кулiшiвки”, перший перекладач Бiблiï украïнською мовою, один iз
перших видавцiв творiв украïнською мовою, поет, прозаïк,
лiтературознавець, етнограф, культурний i громадський дiяч 40
Ї90-х рокiв XIX столiття. Та, на жаль, iм’я цiєï талановитоï людини дуже
довго замовчувалося, твори не видавалися, а самого письменника зображували як
представника буржуазно-нацiоналiстичного табору. Чому? А тому, що за часiв
“радянськоï iдеологiï” замовчувалось i таврувалося все, що було
пронизано любов’ю до Украïни, украïнського народу, його мови.

Провiдною темою творчостi П. Кулiша була тема соцiальноï i нацiональноï
долi украïнського народу, його мови, культури. Хто ж вiн, Пантелеймон Кулiш,
ця талановита й видатна людина свого часу, наш далекий предок?
П. Кулiш був людиною дуже обдарованою, з енциклопедичною освiтою. Вiн перший почав
писати украïнською мовою iсторичнi працi, перший украïнський
критик-професiонал. П. Кулiш
Ї автор першого iсторичного роману, укладач першоï “Сiльськоï
бiблiотеки” для украïнського читача.
П. Кулiш
Ї перекладач творiв Шекспiра, Байрона, автор п’яти власних поетичних збiрок.

Особисто мене дуже вразила подвижницька дiяльнiсть цiєï людини щодо
вiдродження нашоï мови, лiтератури, культури. Для мене П. Кулiш

Ї незвичайна й надзвичайно талановита людина. Ми, його нащадки, вдячнi йому за те,
що вiн заклав основи нашого украïнського правопису, за украïнський
буквар i першу “Граматику” для навчання украïнських дiтей рiднiй мовi.

П. Кулiш
Ї це полум’яний патрiот Украïни, борець за збереження та розвиток
самобутностi украïнського народу, його культури, традицiй, за украïнське
письменство. У поезiï “Пiонер” П. Кулiш так пише про свiй внесок в iсторiю:

Я не поет i не iсторик
Ї нi!
Я пiонер з сокирою важкою:
Терен колючий в рiднiй сторонi
Вирубую трудящою рукою.
Отже, багатограннiсть творчоï обдарованостi П. Кулiша вражала i його
сучасникiв, i нас. П. Кулiш
Ї сильна, талановита, скромна людина, патрiот свого народу, творчiсть i дiяльнiсть
якого ми вiдкриваємо для себе.

Схожі твори: