Головна Головна -> Твори -> Основний конфлiкт “Чорноï ради” П. Кулiша

Основний конфлiкт “Чорноï ради” П. КулiшаВагоме значення в украïнськiй лiтературi має П. Кулiш як прозаïк.
Основне мiсце тут займає роман “Чорна рада”, у якому автор точно вiдтворив
провiднi закономiрностi епохи. Основний конфлiкт твору
Ї це зiткнення верхiв i низiв, старшинських козакiв i чернi
Ї запорожцiв, селян, ремiсникiв. Письменник першим у лiтературi перенiс всю увагу
не на зовнiшнiх ворогiв, а на внутрiшню боротьбу в самiй державi. Це i дало змогу
побачити головнi причини соцiального розподiлу серед населення, що стало
нацiональною трагедiєю. У основу твору лягли бурхливi подiï, гострi
ситуацiï, через якi формувалися сильнi характери, особистостi, що були
вiдданi своïм iдеям. У цiй хронiцi автор спирається на iсторичнi подiï i
дає ïм свою оцiнку. На Лiвобережнiй Украïнi гетьманом був обраний Сомко;
Правобережна ж була автономiєю Польщi. Пiсля смертi Б. Хмельницького Брюховецький
подався на Сiч i став найнебезпечнiшим конкурентом у боротьбi за гетьманську
булаву. В Украïнi загострилася боротьба мiж старшиною i мiщанами, селянами,
духовенством. Брюховецький умiв вести за собою юрбу, умiв чинити iнтриги i доноси
на своïх супротивникiв, цим самим демонстрував перед Москвою свою
вiрнопiдданiсть царевi. Тому i допомiг йому царський уряд здобути булаву,
сподiваючись з його допомогою змiцнити своï позицiï в Украïнi. Так
пiдступнiстю, обманом Брюховецький став гетьманом Украïни, що призвело до
мiжусобиць, до кровопролитноï вiйни.
У цьому соцiально-iсторичному романi вiдтворена боротьба станiв, боротьба рiзних
суспiльних верств.
Автор викриває i засуджує добу Руïни, яка призвела до соцiального розладу мiж
селянами i помiщиками, мiщанами i шляхтою, мiщанами i козаками, низовим козацтвом,
“черню” i козацькою старшиною. Саме цi соцiальнi конфлiкти i спричинили “чорну
раду” у Нiжинi 1663 року.

Схожі твори: