Головна Головна -> Твори -> Самобутнiсть драматургiï I. Кочерги

Самобутнiсть драматургiï I. КочергиI. I. Кочерга
Ї один iз талановитих драматургiв першоï половини XX столiття. (I. Кочерга

Ї драматург-мислитель. У його творчому доробку драматичнi поеми, фiлософськi й
iсторичнi драми, комедiï i водевiлi, що ввiйшли до золотого фонду
украïнськоï драматургiï.)
II. Творча спадщина драматурга.
1. Тематика творiв I. Кочерги. (У своïх драматичних творах письменник
порушує такi теми: влада долi над людиною, невiдповiднiсть життя i мрiй, пошук
щастя, любов до людей, до батькiвщини. Бiльшiсть драм I. Кочерги

Ї це твори на iсторичну тему.)
2. Iсторiя украïнського народу в творчостi I. Кочерги. (Знання драматургом
iсторiï Украïни, вивчення архiвних документiв допомогли I. Кочерзi
написати твори на iсторичну тему. “Фея гiркого мигдалю”, “Алмазне жорно”,
“Свiч-чине весiлля”, “Майстри часу”, “Ярослав Мудрий”
Ї це твори драматурга на iсторичну тему.)
3. Драматична поема
Ї улюблений жанр I. Кочерги. (I. Кочерга
Ї майстер драматичноï поеми. Його драматичнi твори написанi вiршами i є
зразком високоï майстерностi автора. Драматург умiв опоетизовувати
матерiал, подавати його так, щоб вiн звучав по-сучасному.)
III. Значення драматичноï спадщини митця. (Твори I. Кочерги пiдносять
моральнi цiнностi нашого народу: любов до батькiвщини i ненависть до ворогiв,
працьовитiсть, доброзичливiсть, уславлюють наших пращурiв. Тому його твори

Ї це патрiотичнi п’єси, на яких виховувалось не одне поколiння нашого
народу.)

Схожі твори: