Головна Головна -> Твори -> Особливостi жанру твору М. Коцюбинського “Intermezzo”

Особливостi жанру твору М. Коцюбинського “Intermezzo”I. Тематика, провiднi образи, iдейне спрямування новел М. Коцюбинського 1906

Ї1912 рокiв. (Для новел М. Коцюбинського цього перiоду є характерним тiсний
зв’язок iз життям народу, ненависть до поневолювачiв, проникнення в психологiю
рiзних класових груп i прошаркiв, поєднання сатири i лiрики, народнiсть i краса
мови.)
II. Новела М. Коцюбинського “Intermezzo”
Ї один iз кращих творiв письменника.
1. Життєва основа новели, (М. Коцюбинський тяжко працював на службi, але його
робота не давала нi статкiв, нi морального задоволення. Вiн скаржився на поганий
стан здоров’я i влiтку 1908 року поïхав на Полтавщину у село Кононiвку, де
на самотi вiдновив фiзичне i духовне здоров’я. Його хворе серце було переповнене
людськими стражданнями, а тут, серед чарiвноï природи, воно потроху стало
заспокоюватись.)
2. Роль митця i призначення мистецтва в суспiльствi
Ї тема “Intermezzo”. (Передовi митцi украïнськоï лiтератури рiшуче
вiдкидали гасло “мистецтво для мистецтва” i ставили свiй талант на службу народу.

Новела “Intermezzo” стала наслiдком роздумiв М. Коцюбинського про призначення
лiтератури, про моральне обличчя митця.)
3. Лiричнi образи новели. (Система лiричних образiв новели складна. Усi 11
ïï частин зв’язанi мiж собою образом митця
Ї його спогадами про минуле, роздумами про дiйснiсть i своє життєве призначення,
його сприйняття природи.
Ниви, сонце, три бiлих вiвчарки, зозуля, жайворонки, степ, вiтер лiкують його
змучену чужим горем душу настiльки, що вiн уже може сприйняти людське горе, бiльше
не жахається залiзноï руки мiста.)
III. Твiр “Intermezzo”
Ї психологiчна новела. (Лiричний герой новели виборюючи, захищаючи власне “я”,
опиняється на межi психiчного розладу, але умiє знайти в собi сили покинути все,
що тримало його у мiстi, цьому людському мурашнику. Вiн ïде до села, i
природа лiкує його душевнi рани. Михайла Коцюбинського пiсля виходу новели у свiт
друзi стали називати Сонцепоклонником, адже сонце посiдає у цьому творi центральне
мiсце, воно супроводжує лiричного героя i кличе його до нового життя.)

Схожі твори: