Головна Головна -> Твори -> Порiвняльна характеристика образiв Петра й Миколи (за п’єсою I. Котляревського “Наталка Полтавка”)

Порiвняльна характеристика образiв Петра й Миколи (за п’єсою I. Котляревського “Наталка Полтавка”)I. П. Котляревський дуже багато робив для становлення украïнського театру,
був директором професiйного театру в Полтавi. Його п’єса “Наталка Полтавка”

Ї перший драматичний твiр новоï украïнськоï лiтератури, у якому
реалiстично змальовано життя народу, його побут, мрiï i прагнення.

“Наталка Полтавка”
Ї це драма кохання бiдноï украïнськоï дiвчини-селянки, яка вiдстоює
своє право на щастя. Серед позитивних персонажiв п’єси
Ї образи Петра й Миколи.
Петро
Ї коханий Наталки, сирота без роду, покохав Наталку й пiшов у заробiтчани, щоб
заробити грошей i посвататися до Наталки як рiвний з нею. Однак чотири роки
заробiтчанства змiнили життя i Миколи, i Наталки.
I. П. Котляревський надiлив Петра своєрiдним характером. Петро
Ї чуйний i вразливий, але не спроможний боротися за своє щастя тому, що
боïться завдати коханiй людинi ще бiльших неприємностей. Петро

Ї релiгiйна людина, i це також накладає вiдбиток на його характер i поведiнку.
Вихований на кращих традицiях патрiархальноï сiм’ï, вiн не хоче, щоб
дiвчина йшла за нього проти волi матерi. Це образ людини покiрноï долi. Петро

Ї це образ, що оповитий мiнорною гамою почуття кохання у рiзноманiтних його
виявах
Ї вiрностi, стражданнi та самопожертвi. У його характерi домiнують доброта,
християнське смирення та всепрощення.
Неординарним персонажем є i Микола. Вiн, як Петро, “сирота
Ї без роду, без племенi, без талану i без приюту”. Має незалежний, безкорисливий
характер. Вiн добре розумiється на людях, розсудливий, розумний, дотепний,
веселий, здатний i на гостре слово, i на жарт. Познайомившись iз Петром,
дiзнавшись про його кохання до Наталки, Микола вiдразу береться допомогти Петровi.
Микола
Ї активний герой, вiн заохочує закоханих боротися за своє щастя, i коли Наталка
виявляє рiшучiсть у цiй боротьбi, вiн щиро радiє за них. Микола подобається менi
й тим, що вiн сповнений нацiональноï гордостi за славних предкiв-козакiв, якi
охороняли рiдну землю вiд ворогiв, тим, що вiн вiрний товариш.
I хоч в образах Петра й Миколи є певнi вiдмiнностi (Микола
Ї активнiший, вiн бiльш веселий i дотепний, менш релiгiйний, нiж Петро), обидва
персонажi вносять у п’єсу свiжий струмiнь.

Схожі твори: