Головна Головна -> Твори -> Енеïда I. Котляревського та “Енеïда” ВерAiлiя

Енеïда I. Котляревського та “Енеïда” ВерAiлiяПоема “Енеïда” I. П. Котляревського
Ї перший твiр новоï украïнськоï лiтератури, а сам автор увiйшов в
iсторiю нашоï культури як ïï засновник, що заклав фундамент
лiтературноï мови на народнiй основi.
Письменник жив на межi двох столiть
Ї XVIII i XIX. Саме тодi тривав розвиток барокового напряму в культурi й набував
популярностi бурлеск. А бурлескнi твори пов’язанi з пародiюванням високоï,
урочистоï тематики. Особливо зручною для бурлескного пародiювання виявилася
“Енеïда” давньоримського поета ВерAiлiя. Пародiï на Вергiлiєву
“Енеïду” вийшли у Францiï, Iталiï, Нiмеччинi, Росiï. У
шкiльнi роки I. П. Котляревський вивчав твори ВерAiлiя, знав бурлескно-травестiйнi
пародiï твору в європейськiй лiтературi, а тому писав свою пародiю як
адаптацiя римського оригiналу до украïнськоï дiйсностi, прагнув надати
твору народно-нацiонального колориту.
“Енеïда” ВерAiлiя в урочистому й пiднесеному тонi розповiдає про доблесть i
мужнiсть Енея
Ї предка роду Юлiïв, прославляє полiтику Риму. В основi сюжету

Ї вiдомий античний мiф: на десятий рiк вiйни мiж троянцями та греками за чарiвну
Єлену греки зруйнували Трою, а Еней iз рештою троянцiв за велiнням богiв поплив
до Латинськоï землi, щоб там заснувати нове царство. Мандри Енея описав
Вергiлiй.
“Енеïда” ВерAiлiя
Ї це давньоримська епопея, героïчний твiр, класичний античний оригiнал, що
уславляє абсолютизм i доводить божественне походження римських iмператорiв. Поема
ВерAiлiя має дванадцять частин i написана гекзаметром. Це твiр класицизму. За
Вергiлiєм, все пiдвладне волi богiв-вершителiв, а людина
Ї це пасивна iграшка в руках богiв.
I. П. Котляревський переробив епопею ВерAiлiя на украïнський лад. У поемi I.
Котляревського дiють паралельно двi сюжетнi лiнiï: реальнi мандри
запорозьких козакiв пiсля скасування Сiчi та канва сюжету поеми ВерAiлiя.

“Енеïда” I. Котляревського зображує побут Украïни другоï половини
XVIII
Ї початку XIX столiття. Це сатирично-гумористичний твiр, пародiя на “Енеïду”
ВерAiлiя. За жанром
Ї бурлескно-травестiйна поема, в якiй у жартiвливому, зниженому стилi зображенi
життя та побут рiзних верств украïнського суспiльства. Поема I.
Котляревського утверджує велич украïнського народу, його волелюбнi прагнення
та життєлюбство. Його героï
Ї це люди здоровi, життєрадiснi, що дiють в реальному життi. “Енеïда” I.
Котляревського
Ї це твiр просвiтительського реалiзму, написаний чотиристопним ямбом, має шiсть
частин:
Отже, можна зробити висновок, що “Енеïда” I. П. Котляревського

Ї це цiлком самобутнiй, оригiнальний твiр, сповнений нацiонального колориту, суто
народного гумору, яким уже понад двiстi рокiв зачитується украïнський
читач.

Схожі твори: