Головна Головна -> Твори -> Поетичний образ Наталки Полтавки – дiвчини з народу за п’єсою I. Котляревського “Наталка Полтавка”

Поетичний образ Наталки Полтавки – дiвчини з народу за п’єсою I. Котляревського “Наталка Полтавка”I. “Енеïда”
Ї перший друкований твiр новоï украïнськоï лiтератури.
(“Енеïда”
Ї оригiнальний реалiстичний твiр, у якому змальованi життя й побут украïнцiв
кiнця XVIII
Ї початку XIX столiття.)
II. Жанр поеми.I. П’єса “Наталка Полтавка” I. Котляревського
Ї один iз перших драматичних творiв, у якому реалiстично змальовано життя
украïнського села XIX столiття.
II. Наталка
Ї типовий образ украïнськоï дiвчини-селянки.
1. Типовi моменти дiйсностi в основi сюжету (вiддання дiвчини замiж за багатого
нелюба й розлучення з коханим парубком-бiдняком).
2. Головнi риси характеру Наталки (велика пошана до матерi, до старших;
працелюбнiсть (“Себе i матiр свою на свiтi держить”); дiвоча чистота; скромнiсть;
енергiйнiсть).
3. Глибоке кохання Наталки до Петра (чотири роки чекає повернення Петра, не
отримуючи вiд нього жодного листа; вiдмовляє всiм, хто до неï сватається

Ї дяку, волосному писарю, пiдканцеляристу).
4. Самопожертва Наталки заради матерi (бажання матерi видати дочку за багатого;
захист Наталкою своєï гiдностi
Ї шлюб за розрахунком не принесе ïй щастя; постiйнi нарiкання та сльози
матерi; задля спокою неньки подає рушники Возному).
5. Боротьба Наталки за свою любов (пiсля повернення Петра дiвчина нехтує звичаями:
“Окрiм Петра, нi за ким не буду. До цього мене нiхто силою не принудить”).

III. Оспiвування I. Котляревським в образi Наталки кращих украïнок, ïх
духовноï краси.гання. (I. Котляревський переодяг героïв Вергiлiя в
украïнський одяг, дав ïм украïнськi iмена. Вони вживають
нацiональнi страви, спiвають народних пiсень. Своïх героïв
Котляревський перенiс в iсторичнi умови украïнського життя XVIII столiття.)

2. Жартiвливий тон поеми. (Подiï i люд змальованi у творi в жартiвливому,
знижувальному тонi. Про буденнi речi автор говорить пiднесено, урочисто, а про
героïчнi
Ї вульгарно, знижено.)
3. Специфiка зображення персонажiв. (I. Котляревський змалював людей здоровими,
життєрадiсними, що дiють у реальному життi.)
III. Значення “Енеïди” I. Котляревського. (Перший твiр украïнськоï
лiтератури, написаний живою розмовною мовою; показано життя i побут рiзних верств
населення ХУЛI ст.; пробуджує любов до рiдного краю; виховує кращi риси
нацiонального характеру; викликає негативне ставлення до вад людського
характеру.)

Схожі твори: