Головна Головна -> Твори -> справжня енциклопедiя украïнознавства

справжня енциклопедiя украïнознавства(за поемою I. П. Котляревського “Енеïда”)
Iвановi Котляревському, як i Тарасу Шевченку, вiдводять особливе мiсце в розвитку
украïнськоï лiтератури. Вони стояли бiля ïï першоджерел. I
якщо в поезiï великого Кобзаря зазвучала душа украïнського народу, то
справжньою енциклопедiєю украïнознавства стала поема Котляревського
“Енеïда”.
На перший погляд, таке детальне, рiзнобiчне змалювання побуту украïнського
народу, яке ми зустрiчаємо в поемi, здається дещо надмiрним. Але що далi, то все з
бiльшим iнтересом читаєш розповiдi письменника про те, як пригощають Енея в
Дiдони, Турна, Ацеста, Латина, як одягається Дiдона, Ганна, в якi iгри вони
грають, якi музики звучать пiд час веселих пишних обiдiв. Тож читаєш i дивуєшся:
скiльки знав Котляревський про життя свого народу!
Зазначають, що в “Енеïдi” згадано бiльше страв, нiж у спецiальних працях тих
часiв. На троянських, латинських, карфагенських столах стоять украïнськi
страви, горiлка, слив’янка, наливка, сирiвець. Бринчить бандура, витинає сопiлка,
грає дудка. У веселому танку кружляють дiвчата, та. зовсiм не карфагенськi й
латинськi, а украïнськi
Ї в дрiбушках, чоботах, свитках… Мабуть, немає такоï деталi
украïнського одягу, такого танцю, якого не згадав би у своєму творi
Котляревський. Про життя i смерть, пекло i рай, вiйну i мирнi радощi, боï
козакiв на сушi та на морi
Ї про все це ми дiзнаємося, читаючи твiр. Описи украïнського народу такi
правдивi, що забуваєш про те, що героï поеми
Ї представники зовсiм iнших культур. Ось чуємо голосiння матерi Еврiала над тiлом
свого сина: .
О, сину! Свiт моïх очей!
Чи я ж тебе на то родила,
Щоб згинув ти вiд злих людей?
Тепер до кого прихилюся,
Хто злую долю облегчить?
Звiсно, це плач матерi-украïнки. Отже, перед нами не тiльки-енциклопедiя
побуту, а й енциклопедiя духу украïнського. Адже найголовнiшi, найсуттєвiшi
особливостi украïнського нацiонального характеру втiленi Котляревським в
образах поеми.
Також цей твiр можна вважати енциклопедiєю соцiальних вiдносин тiєï пори. Тут
є писарi та суддi-хапуги, що по правдi не судили, пани, якi продавали селян,
штатськi i воєннi, мужики i мiщани. Зустрiчаємо згадки про освiту, про сiмейнi
стосунки мiж чоловiком та дружиною, виховання дiтей, ставлення до батькiв. I
оцiнка всiх вчинкiв
Ї це оцiнка з позицiй народноï моралi.
Образи казок, легенд, популярних у XVIII столiттi,
Ї теж повноправнi героï цiєï диво-поеми. Автор дає географiю
Украïни тих часiв: Опiшня, Полтава, Решетилiвка, Пушкарiвка, Мильцi i т. д.

Звичайно, нелегко повiрити, що такi широкi й глибокi знання може мати одна людина.
Та генiй Котляревського був спроможний охопити iсторiю i сьогодення, культуру i
життя, часи i простори, вiки земнi та Олiмп небесний.

Схожі твори: