Головна Головна -> Твори -> Трагiчнi картини минулого украïнського народу в творi Л. Костенко “Маруся Чурай”

Трагiчнi картини минулого украïнського народу в творi Л. Костенко “Маруся Чурай”I. Роман “Маруся Чурай”
Ї енциклопедiя духовного життя Украïни XVII столiття. (“Маруся Чурай”

Ї роман iсторико-фiлософський, соцiально-психологiчний. Лiна Костенко iз
вiдповiдальнiстю поставилася до iсторичного матерiалу, суворо дотримуючись
науковоï достовiрностi подiй i фактiв. Автор дослiджує ïх вплив на буття
народу, а вiдтак i на майбутню долю рiдноï землi. За влучним висловом
нiмецького письменника Ф. Шлегеля, “iсторик
Ї це пророк, звернений у минуле”. Роман Лiни Костенко через минуле висвiтлює
багато явищ сьогодення, проектуючи ïх на майбутнє.)
II. Картини iсторичного минулого украïнського народу.
1. Вiдомостi про козацький рух. (Другий роздiл роману називається “Полтавський
полк виходить на зорi”. У ньому змальовано наслiдки воєнних приготувань: “уже
стоять вози пiд яворами”, Полтава зачинена “на п’ять ворiт”, сторожа ходить по
мiському валу i перегукуються вартовi
Ї Полтавський полк готовий вирушити у похiд. Панує загальний тривожний настрiй,
клопочуться козаки, матерi сумно благословляють синiв у похiд.)
2. Дiд Галерник
Ї як символ невмирущостi народу. (Поетеса змальовує старого самотнього козака
дiда Галерника, визволеного братчиками з турецькоï неволi. Для молодi старий
козак
Ї жива iсторiя, вiн є носiєм високоï народноï моралi. Коли 1651 року
окрилена угодою в Бiлiй Церквi, шляхта знову кинулася привласнювати
украïнськi землi, усi люди з навколишнiх сiл переселились до
Полтавськоï фортецi. Образом дiда Галерника автор нiби готує читачiв до
сприйняття широкомасштабного народного руху, змальованого у наступному роздiлi.)

3. Героïчна єднiсть та згуртованiсть полтавчан. (Лiна Костенко показує, як
голодне i холодне, обложене мiсто виявляє готовнiсть боронити свою незалежнiсть.

З усiх бокiв одрiзана дорога,
Ї
Полтавонько, ти все-таки жива?!)
4. Змалювання Богдана Хмельницького. (Поетеса розкриває внутрiшнiй свiт
великоï людини, що була тодi перед очима усiєï Європи. Державний дiяч i
мислитель, украïнський гетьман, вiн пiклується про долю своєï
краïни, у нього “…сто рiзних справ кричало на паперi”, проте вiн знаходить
час для розмови зi своïми побратимами, козаками.)
5. Iсторичнi персонажi роману. (Зображеним у романi iсторичним героям Лiна
Костенко дає оцiнку. З великою повагою згадується у творi iм’я першого гетьмана
Якова Остряницi, сказано про народне ставлення до нього неєрестрового козацтва.
Мудрим i гуманним малює поетеса полтавського полковника Мартина Пушкаря, який
упродовж десятка рокiв обiймав посаду полковника. Пiд час облоги Полтави вiн
показаний тонким полiтиком i дипломатом. У романi Пушкар бiльше воïн, нiж
дипломат, у чому вiдверто зiзнається:
Воно, скажу вам, легше, як на мене,
дiла у битвах шаблею рiшать.)
III. Значення роману “Маруся Чурай”. (Розгортаючи перед читачем панораму життя
украïнцiв у XVII столiття, поетеса передає дух епохи. Типажi, перебiг подiй,
вiдтворений у людських долях,
Ї усе це реставрується автором iз живою достовiрнiстю художнього документа.
Поетеса показує тогочасне суспiльство в усiх його найголовнiших проявах. Роман
“Маруся Чурай” вiдкриває нам духовний свiт наших пращурiв, розкриває забутi
сторiнки iсторiï, на достойних взiрцях вчить мужностi, пробуджує совiсть,
почуття причетностi до великоï iсторiï великого народу.)

Схожі твори: