Головна Головна -> Твори -> Iсторiя любовi та iсторiя Украïни у романi Л. Костенко “Маруся Чурай”

Iсторiя любовi та iсторiя Украïни у романi Л. Костенко “Маруся Чурай”Я вибрала долю собi сама.
I що зi мною не станеться
Ї
У мене жодних претензiй нема до
Долi
Ї моєï обраницi.
Лiна Костенко
Творчiсть Лiни Костенко разом з творами Дмитра Павличка освiтила дорогу в
лiтературу цiлiй когортi молодих талантiв, якi вiдтодi прибрали наймення
“шiстдесятникiв”. ïï поетична зоря не згасає й нiколи не згасне на
лiтературному обрiï, бо це талант дужий i яскравий. Пречудова лiрика Лiни
Костенко полонить душу, примушує хвилюватись, мрiяти, любити. Добротою, високим
пафосом, теплотою милосердя, клопотами про людину вiє вiд кожного ïï
рядка. I поряд iз цими поезiями
Ї iсторико-фiлософський, соцiально-психологiчний роман у .вiршах “Маруся Чурай”,
який справедливо назвала критика енциклопедiєю духовного життя украïнського
народу в XVII столiттi.
Розповiдаючи про життя украïнських мiст i сiл перiоду визвольноï вiйни
украïнського народу пiд проводом Богдана Хмельницького, авторка вiдтворює
блискучу галерею народних образiв. Та чи не найповнiше змальовано головну
героïню
Ї Марусю Чурай. Документальнi данi про Чураïвну скупi i суперечливi, нiяких
письмових документiв про життя дiвчини не маємо, окрiм ïï пiсень, якi
збереглися в народних переказах. I все ж з урахуванням iсторичних, соцiальних та
духовних ознак такий образ цiлком можливий для того часу.
Свiтлою i водночас трагiчною постаттю ввiйшла в нашу iсторiю легендарна
поетеса-спiвачка з Полтави. Про Марусю Чурай написано повiстi, п’єси, поеми.
Легенда обросла такими життєвими подробицями, якi сприймаємо як реальнiсть. Маруся
Чурай, за переказами жила у Полтавi в 1625-1650 роках, любила хлопця Григорiя
Бобренка. Як засвiдчують легенди, кохання Марусi та Гриця було нещасливим i
закiнчилось трагiчно. Ця сюжетна лiнiя розгортається на фонi важливих iсторичних
подiй, пов’язаних з боротьбою украïнського народу за поновлення своєï
державностi, за визволення рiдноï землi вiд пут соцiального i нацiонального
рабства:
Авторка роману сумлiнно дотримується iсторичноï правди, по-новаторському
осмислює образ легендарноï народноï спiвачки. Поетеса поставила
ïï вище особистоï трагедiï i пiдняла до рiвня високих проблем
життя i боротьби рiдного народу за волю. Маруся надiлена поетичним талантом. Вона
повнiстю розумiє важливiсть свого мистецького покликання. Серце Марiï
сповнюється гордiстю, коли вона чує, як козацький полк спiває ïï пiснi.

Кохання вона розумiє як повнокровне життя в громадi, як творчiсть, як прояв
зацiкавленостi до своïх справ, якими живе не тiльки вузьке коло знайомих i
родичiв. Маруся прагне до дiï, хоче пiзнати людськi радощi й страждання в
ïх повнотi i всеохопленнi. Подружнє життя трактує як спiльнiсть однодумцiв,
яких єднають насамперед духовна рiвнiсть, високi, чистi, нiчим не заплямованi
почуття. Подружня вiрнiсть для Марусi Чурай рiвнозначна вiрностi своєму народовi,
любовi до вiтчизни, глибокiй пошанi до культури, до вироблених пiками i
тисячолiттями норм спiвжиття людей. Отже, почуття обов’язку i особиста
добропоряднiсть для неï нерозривне цiле.
Ось чому образ Марусi Чурай виступає в єдностi з образом Украïни. I не тому,
що талановита дiвчина виросла в середовищi, де шанується народна мораль, де
основним правилом людськоï поведiнки завжди виступала незрадлива любов до
вiтчизни, уболiвання за щастя i процвiтання народу.
Роман Лiни Костенко “Маруся Чурай” не може не подобатися, адже вiн вводить нас у
духовний свiт наших предкiв, розкриває забутi сторiнки iсторiï, на достойних
взiрцях вчить громадськоï мужностi, пробуджує почуття власноï гiдностi,
причетностi до великоï iсторiï великого народу. Маруся Чурай живе в
ïï чудових пiснях, у пам’ятi народнiй. Перекази про неï живуть у
вiках.
Спливають роки, i багато художнiх творiв, якi здавалися свого часу надзвичайно
важливими i актуальними, вiдходять у небуття, але є такi досягнення людського
таланту, що стають нетлiнними духовними цiнностями. Минуло вже три десятилiття вiд
часу першого виходу у свiт iсторичного роману “Маруся Чурай”, проте новi поколiння
украïнцiв схвильовано його читають, i нiкого не залишає байдужим нi доля
Марусi, нi давно вiдшумiлi подiï. Роман сприймається сучасно, його значення в
украïнськiй лiтературi непересiчне, вiн i сьогоднi сприяє поступу нашоï
нацiï вперед
Ї до ствердження державностi. I наскiльки важливо, що на цьому тяжкому шляху не
безбатченки, люди без роду i племенi, а люди, сповненi нацiональноï гiдностi
i гордi за героïчне минуле свого народу!

Схожі твори: