Головна Головна -> Твори -> Художнi роздуми Григорiя Косинки про драматичнi випробування народу в пореволюцiйну добу

Художнi роздуми Григорiя Косинки про драматичнi випробування народу в пореволюцiйну добуТвори Григорiя Косинки, з’явившись, одразу ж привернули до себе увагу. Його першi
новели дозволяють констатувати, що вiн прилучився до традицiй модерноï
новелiстики саме стефаникiвського типу.
Г. Косинка як художник досяг “своєï сили” в серединi 20-х рокiв XX столiття.
Форма його творiв набувала реалiстичноï “чистоти”, а змiст ïх,
виростаючи з окремих життєвих мотивiв, ставав всеохоплюючим (М. Наєнко).

Його новели
Ї “Фавст” (1923) i “Гармонiя” (1933) є художнiми роздумами Г. Косинки про
драматичнi випробовування людини й народу в добу пiсляреволюцiйного перевороту
1917-го року.
Василя Гандзюку (оповiдання “Гармонiя”) було заарештовано i кинуто до
муравйовськоï в’язницi. Василь
Ї несвiдома частина украïнського селянства (“… Не гаразд розумiє вiн, що
воно визначає
Ї нацiя? Справдi, якоï вiн нацiï?”). Проте у в’язницi вiн починає
розумiти жорстокi ази бiльшовицькоï iдеологiï.
В оповiданнi “Фавст” Прокiп Конюшина постає як особистiсть, що увiбрала в себе
виразно нацiональнi риси. Вiн мрiє про справжню волю для свого народу. Хоч його i
заарештували муравйовськi карателi, вiн проголошує: “Пам’ятайте: сотнi поляжуть,
тисячi натомiсть стануть до боротьби”.
Для художньоï мови Г. Косинки характернi лаконiзм усноï оповiдi, образнi
фразеологiзми, опертя на ситуацiï, взятi з народних джерел.
Письменник постає репрезентантом нацiональноï стихiï, в якiй передається
найтонший порух душi украïнця. У нього переважає епiчно-драматичне начало з
залученням лiричних барв.
Разом iз смертю Г. Косинки практично урвався в украïнськiй прозi художнiй
напрям суто реалiстичного, драматичного осмислення життя. Його вiдродження
почнеться через три десятилiття в творчостi окремих прозаïкiв-шiстдесятникiв
(насамперед
Ї Григора Тютюнника). Тодi ж буде започатковано й процес поступового повернення в
лiтературу й гiдного й чесного iменi Григорiя Косинки.

Схожі твори: