Головна Головна -> Твори -> Вiчнi проблеми в творi О. Коломiйця “Дикий Ангел”

Вiчнi проблеми в творi О. Коломiйця “Дикий Ангел”Талант Олексiя Коломiйця найповнiше виявився у його п’єсах, у яких вiн порушував
морально-етичнi проблеми. Героï драматурга
Ї це завжди простi люди, яких хвилюють вiчнi проблеми: добро i зло, любов i
вiдданiсть, вони здатнi бути вiдповiдальними за все, що вiдбувається у
суспiльствi. Злободеннiсть зумовлена умiнням О. Коломiйця правдиво показати,
наскiльки складним i тривалим є процес утвердження нового мислення i збереження
найбiльших людських цiнностей: чесностi, людяностi, порядностi. А починається ця
важка робота в родинi. “Повiсть про сiм’ю”
Ї такий пiдзаголовок має одна з кращих п’єс драматурга “Дикий Ангел”.

Як на мене, прредумовою створення цього твору була тривога автора за сiм’ю, за
втрату батьками авторитету у своïх дiтей, за мiльйони сирiт за живих батькiв.
А ще драматург порушує у п’єсi такi проблеми, як чистота навколишнього
середовища, розумiння того, в чому полягає любов до своєï краïни,
усвiдомлення ролi працi в процесi виховання. Платон Ангел, головний герой твору,
впевнено говорить: “У Конституцiю варто було б записати: “З шiстнадцяти рокiв

Ї ïсти свiй хлiб!” Iнакше все пiде нанiвець. Коли до роботи не призвичаєне,
то калiка”.
По-новому сьогоднi сприймається i викриття Ангелом “фiлософiï временщика”. Бо
вона обертається для краïни i великими збитками: бракованими будiвлями,
забрудненими рiчками тощо. Знецiнюється людська праця, втрачається повага до
трудовоï людини. “Труд людський цiнувати треба, як свiй! Людину цiнувати й
себе!”
Ї таке життєве кредо Платона Ангела.
Загостривши увагу на зовнiшнiй непривабливостi свого героя, автор переконливо
показує те, що його хвилює. I найбiльше роздумує Ангел над тим, як виховати
чесних, свiдомих громадян, позбавлених споживацьких настроïв, здатних
працювати не лише у власних iнтересах, айв iнтересах держави.
Проблему батькiвського авторитету i вiдповiдальностi батькiв за своïх дiтей,
за ïхню працю автор поєднує з проблемою вiрностi батькiвським традицiям,
наступностi поколiнь. “Питання про ощадливiсть i бережливiсть у. всьому, що є
джерелом пiднесення добробуту кожноï окремоï сiм’ï i багатства та
могутностi всiєï краïни, в нашiй драматургiï,
Ї писав В. Сидоренко,
Ї так гостро i принципово ставиться чи не вперше”.

Схожі твори: