Головна Головна -> Твори -> Поетичнiсть i глибина зображення жiночих характерiв у творах О. Кобилянськоï

Поетичнiсть i глибина зображення жiночих характерiв у творах О. КобилянськоïI. Духовний свiт письменницi. (Батьки Ольги Кобилянськоï вважали, що мати
систематичну i гарну освiту повиннi тiльки сини, а донькам достатньо закiнчити
декiлька класiв гiмназiï. За уявленнями того часу, навiть в iнтелiгентних
сiм’ях не заведено було дбати про навчання дiвчат.
Юна Ольга зростала мрiйницею i фантазеркою, i вона вiдчула потребу виявити себе в
словi. Вона старанно вивчає лiтературну украïнську мову i починає писати
доволi великi прозовi твори, темою яких є доля жiнки.)
II. Твори, що вчать цiнувати людину в собi та в iнших.
1. Олена Ляуфлер, головна героïня повiстi “Людина”,
Ї представниця передового мислячого жiноцтва свого часу. (У мiщанському
середовищi, у якому зростала Олена Ляуфлер, заведено було пишатися тiльки синами i
покладати на них великi надiï. Олена вирiзнялася з-помiж iнших чарiвною
вродою i гострим розумом. Вона багато читала, цiкавилася досягненнями в науцi,
зналася на фiлософiï. Але ïï намагання самореалiзуватися викликало
у знайомих i батькiв тiльки роздратування.
Олена вiрить у добро, у силу кохання, ïï вiдрiзняє цiлiснiсть i
багатство внутрiшнього свiту. О. Кобилянськiй вдалося повно передати глибину i
поетичнiсть характеру своєï героïнi, яка деякими рисами нагадує саму
письменницю.)
2. Наталка Веркович
Ї царiвна власноï долi. (У повiстi “Царiвна” О. Кобилянська розвиває
проблеми, порушенi в “Людинi”. Твiр написаний у формi щоденника героïнi, яка
довiряє аркушам паперу своï найпотаємнiшi мрiï i сподiвання. Перед
читачем розкривається багатий внутрiшнiй свiт дiвчини, яка протистоïть
безлiчi принижень i утискiв, опирається бездушному i прагматичному оточенню.
Молода iнтелiгентна жiнка знаходить силу залишити родину свого дядька, пережити
зраду близькоï людини i, зрештою, перемогти.)
III. Спiльне у характерах героïнь творiв i письменницi. (Розкриваючи
неординарнi характери своïх героïнь, Ольга Кобилянська багато в чому
вiдтворила своє життя i свiй характер. Оточення письменницi твердило, що головне
призначення жiнки
Ї взяти шлюб i цiлком покластися на чоловiка, перебувати на його утриманнi i жити
лише iнтересами родини. А Ользi хотiлося утвердити себе, повнiстю проявити
своï таланти, жити iнтересами народу. Письменниця хотiла бути разом iз
чоловiком, який би подiляв ïï погляди на життя, але кохання до Осипа
Маковея було нероздiленим. Ольга дуже страждала i знаходила вiдраду у творчостi та
дружбi з рiдними по духу митцями. Попри всi негаразди i труднощi, вона не
втратила себе, вистояла i перемогла.)

Схожі твори: