Головна Головна -> Твори -> Передовсiм – особистiсть (думки з приводу твору Ольги Кобилянськоï “Людина”)

Передовсiм – особистiсть (думки з приводу твору Ольги Кобилянськоï “Людина”)Творчiсть Ольги Кобилянськоï – окраса нашоï лiтератури. У своïх
творах письменниця звертає увагу не тiльки на показ тогочасного життя, його
проблем, а бiльше дослiджує психологiю людськоï душi, торкається проблем
вiчних i робить це у довершенiй художнiй формi.
Уже в повiстi-дебютi “Людина” Ольга Кобилянська зумiла показати себе як тонкий
знавець людськоï душi, через образ головноï героïнi Олени Ляуфер
вивела свiй жiночiй iдеал.
У повiстi поставлено проблему емансипацiï жiнки. Героïнею твору є молода
дiвчина, дочка австрiйського чиновника. Виховуючись у родичiв, Олена не знала
родинного тепла. Вона чужа в чужiй сiм’ï. Але життя не зламало ïï,
бо вона була сильна духом. Заглиблена у себе вона багато читала, самостiйно
вивчила суспiльнi i природнi науки, навчилась любити музику, тонко вiдчувати красу
природи, мала нахил до рефлексiï, роздумiв. Але чарiвний свiт ïï
дiвочих мрiй i уподобань зiткнувся з отруйним мiщанством провiнцiйного мiста i
тупою обмеженiстю оточення.
До другоï частини повiстi письменниця взяла епiграф iз роману нiмецького
письменника Шпiльгагена – “Завжди вперед”. Олена зробила першi кроки вперед на
шляху до визволення. Вона обстоює своє право бути людиною, право на саморозвиток i
зростання, на особистий вибiр, вона виборює можливiсть реалiзувати цi своï
права: “Дайте поживу моïй душi, дайте менi серйозну, тривалу працю”, – каже
Олена.
Вона прагне протистояти диктатовi, обивательськiй моралi, зберегти свою людську
гiднiсть, вiру у високе покликання людини. Але свiт, якому вона протистоïть,
є надто сильним, i врештi-решт пiд тягарем суспiльних та родинних обставин жiнка
духовно надломлюється. Щоб врятувати своïх батькiв вiд повного розорення, а
для себе знайти хоч якусь опору у життi, вона змушена вийти замiж за духовно убогу
i чужу ïй людину. Скорботно прощається дiвчина зi своïми сподiвання ми.
Олена залишилася людиною, хоч не могла стати царiвною своєï долi.

Цiєю повiстю О.  Кобилянська утверджує гiднiсть людини, рiвно-правнiсть жiнки,
осуджувала тi принизливi для людини соцiальнi обставини, якi не давали ïй
змогу гармонiйно розвинути своï духовнi сили, суперечили високим нормам етики
й моралi.
В образi Олени Ляуфер письменниця втiлила кращi риси тих своïх сучасниць
80-90-х рокiв, якi в тогочаснiй сiрiй буденщинi прагнули зберегти людську
гiднiсть, вiдстояти право на щастя. “Людина” Кобилянськоï – це не просто
iсторiя жiночого серця, а твiр, що розкриває трагiчне становище матерiально
незабезпеченоï жiнки у буржуазному суспiльствi.

Схожі твори: