Головна Головна -> Твори -> Основнi конфлiкти i тема п’єси I. Карпенка-Карого “Хазяïн”

Основнi конфлiкти i тема п’єси I. Карпенка-Карого “Хазяïн”I. Карпенко-Карий
Ї видатний творець украïнськоï реалiстичноï драми. Його творчiсть
знаменувала найвище досягнення критичного реалiзму в украïнськiй
драматургiï XIX столiття. Створенi ним п’єси вiдiграли важливу роль у
розвитку украïнського театру.
У створеннi повноцiнноï лiтературноï комедiï Карпенку-Карому також
належить провiдне мiсце. Комедiï його завжди вiдзначаються глибоким
суспiльним змiстом i актуальнiстю.
У сатиричнiй комедiï “Хазяïн” Карпенко-Карий не тiльки викрив потворнi
явища капiталiстичноï дiйсностi, а й висмiяв моральне убозтво глитаïв,
якi в гонитвi за наживою втрачають людську подобу, стають огидними i жалюгiдними
хижаками. У листi до сина Назара автор так визначив тему цiєï комедiï:
“Хазяïн”
Ї це зла сатира на чоловiчу любов до стяжання, без жодноï iншоï мети.
Стяжання для стяжання!”
Основою комедiï є смiх
Ї убивча сила, скерована на викриття негативних явищ життя. У центрi п’єси

Ї реалiстично змальованi негативнi персонажi, яких драматург “бичує сатирою
страшною”.
Дiя комедiï, ïï сюжет виникають на основi конфлiкту, породженого
суперечностями суспiльства, у якому одиницi стають мiльйонерами, а тисячi

Ї наймитами i жебраками. У постiйному непримиренному конфлiктi перебуває
головний “герой” комедiï, мiльйонер Терентiй Пузир, з усiма, хто насмiшиться
стати на перешкодi здiйсненню його хижацьких планiв. Пузиревi добре вiдомо, що
головним джерелом його збагачення є жорстока експлуатацiя робiтникiв. Ненаситна
жадоба до наживи штовхає експлуататора на шлях злочинних махiнацiй. Вiн добре
усвiдомлює, що, погодившись взяти участь у прикриттi банкрутства купця Михайлова,
порушує державнi закони. Пузир боïться вiдповiдальностi, та не може з собою
нiчого вдiяти. Прагнення одержати “кругленьку суму грошей
Ї двадцять вiдсоткiв” вiд валовоï виручки
Ї бере гору над усiма iншими почуттями i примушує його стати на цей небезпечний
шлях.
Пузир планує збiльшити своï багатства також за рахунок шлюбу дочки Сонi з
сином багатiя Чобота. Його не цiкавлять почуття дочки, яка любить учителя
гiмназiï Калиновича. Так у творi накреслюється ще один конфлiкт

Ї конфлiкт Пузиря з рiдною дочкою.
Пiд час здiйснення хижацьких намiрiв Пузиря зростає напруження й ускладнюються
взаємини мiж багатiєм та його робiтниками. Селяни не витримують жорстокоï
експлуатацiï i в мануйлiвськiй економiï спалахує стихiйний бунт.
Пiзнiше розкривається махiнацiя з банкрутством, i над Пузирем нависає загроза
арешту. Дочка Соня не скоряється волi батька i вiдмовляється одружуватися iз
нелюбом, багатiєм Чоботенком, а з самим Пузирем, внаслiдок його страшноï
скупостi, стався нещасний випадок, i йому загрожує смерть.
Сповнена викривального сатиричного пафосу, комедiя Карпенка- Карого правдиво
змальовує методи капiталiстичноï наживи. Письменник-реалiст переконливо
показує, що багатство Пузирiв виростало на визиску тисяч селян-бiднякiв.

Показуючи в комедiйному планi загострення конфлiктiв, що постають у життi
“чумазих”, володарiв “темного царства”, драматург пiдносить драматичну iдею
боротьби проти усiєï системи гноблення.

Схожі твори: