Головна Головна -> Твори -> Реальне i фантастичне в поемi I. Драча “Чорнобильська Мадонна”

Реальне i фантастичне в поемi I. Драча “Чорнобильська Мадонна”У поемi “Чорнобильська Мадонна” I. Драч розповiдає про найстрашнiшу трагедiю
другоï половини XX столiття
Ї аварiю на Чорнобильськiй АЕС 26 квiтня 1986 року та ïï наслiдки. Поет
iз пекучим болем розповiдає про те, як зеленi луки, величнi гаï, чистi рiки

Ї все стало мертвим. Аварiя призвела до небаченого забруднення атмосфери, до
радiоактивного опромiнення тисяч людей. Переплiтаючи у поемi правдиве з казковим,
реальне з мiстичним, поет прагне викликати у читачiв почуття вiдповiдальностi за
будь-якi втручання у природу, за втiлення в життя плодiв науково-технiчного
прогресу:
Свiт iдiотствує, хоч зверху мудрiшає
Врятований ще раз життям молодим.
За безладу безмiр, за кар’єри i премiï
Немов на вiйнi, знову вихiд один:
За мудрiсть всесвiтньо дурних академiй
Платим безсмертям
Ї життям молодим.
Поет закликає думати i аналiзувати, щоб не були люди, земля
Ї атомними заручниками прогресу, духовними “христопродавцями”.
Всенародна трагедiя передана автором крiзь призму однiєï сiм’ï: мати
(украïнська селянка, “баба в целофанi”)
Ї виступає Берегинею роду, культури нашого народу, його звичаïв i моралi,
ïï син-генерал
Ї людина, яка причетна до будiвництва станцiï, належить до керiвництва
тоталiтарноï системи, та онук Вовка
Ї iстота без совiстi й сорому, “христопродавець”, який грабує у зонi покинутi
села. У такий спосiб поет розкриває i реальну трагедiю, i духовний занепад
народу.
Оскiльки I. Драч
Ї поет, який мислить узагальнено, спираючись на метафоричнiсть, народну
поетичнiсть украïнського фольклору та здобутки свiтовоï культури, то у
творi багато символiки, осучаснення християнського мiфу:
Марiя, Марiя…
Та Марiя не та.
Та зродила Христа,
Ця
Ї антихристя!
Добираючи епiграфи до поеми, поет протиставляє ïх, як i змiст, який нiби теж
суперечить здоровому глузду. “Баба в целофанi”
Ї це образ матерi-Береги-нi, тiєï Чорнобильськоï Мадонни, яка пережила
страшну катастрофу, яка сама бачить духовний занепад i свого сина-генерала, i
свого онука Вовку-“христо-продавця”.
Пiсля вибуху на ЧАЕС у народi поширились легенди, що подивитись на страждання
людей у зонi приходила Дiва Марiя, що багато разiв солдати на зонi бачили таємничi
слiди, якi вели в бiк реактора. Цю легенду поет вiдтворив у роздiлi “Солдатська
Мадонна”:
Але знову уранцi
Босий слiд той веде в саркофаг…
От поява непевна яка!
Може, мати iшла в саркофаг
До Валерiя Ходемчука?
Поет використав нереальний сюжет, нiби слiди належать матерi, яка з того свiту
приходить провiдати сина, якого не змогли витягнути з-пiд уламкiв i
по-християнськi поховати. Цi рядки
Ї це слiди провини перед матерями, це слiди пам’ятi. Тут художнiй вимисел поета
переплiтається з гiркою правдою.
I. Драч у своïй поемi через алегорiï й символiку перемежовує сьогочаснi
проблеми i бiблiйнi сюжети. Трагедiю Украïни поет передав через образ
Чорнобильськоï Мадонни:
Хто вона? Зона? Епоха? Доля? Смерть?
Так, я вже знаю хто
Ї Чорнобильська Мадонна!
Фольклорне походження має образ Солов’я-Розбiйника, цей образ сприймається як
реальне i iрреальне
Ї так поет показує iснування людини i в часi, i в буттi. Син-генерал, що твердо
йшов життям, видався матерi тим Iродом, вiд якого йшло зло. Один образ

Ї а який глибокий змiст! I в цьому
Ї оригiнальнiсть i самобутнiсть лiрики I. Драча.
Поема “Чорнобильська Мадонна” ставить багато питань. Вони зверненi до нас.
Шукайте, читайте, давайте на них вiдповiдi
Ї собi, своïм дiтям. Несiть ту “зiрку Полин”, що була посланою як грiзне
попередження, як пам’ять, як заклик опам’ятатися i берегти нашу землю.

Схожі твори: