Головна Головна -> Твори -> Провiднi мотиви лiрики I. Драча

Провiднi мотиви лiрики I. ДрачаI. I. Драч i його лiрика. (Поезiя I. Драча характеризується перш за все
нетрадицiйнiстю поетичноï форми та стилю. Лiричнi твори поета

Ї це своєрiдний метафоричний спосiб мислення, оригiнальне поєднання форми i
змiсту, переплетення вiзуальних, слухових, дотикових форм та недосказаностi слiв.
Все це робить поезiю I. Драча неповторною i самобутньою.)
11. Основнi мотиви лiрики I. Драча.
1. Балади та етюди
Ї улюбленi жанри лiрики поета. (Перша збiрка лiрики I. Драча, яка вийшла друком
1962 року, засвiдчила, що в украïнську лiтературу прийшов молодий,
талановитий, оригiнальний поет зi своïм свiтобаченням. Бажання “повернути
людину до сонця”, його казковий “Храм сонця”
Ї в цьому вбачає свiй обов’язок I. Драч як поет. А звернення до жанру балади

Ї це фольклорний пiдтекст, образи-символи, що єднають лiрику поета з творчiстю Т.
Шевченка та поетами-романтиками. Форма етюду
Ї невеличкого за обсягом, оригiнального вiрша
Ї надає можливостi поетовi виразити своï сконцентрованi думки i тим самим
спонукати читача до широких фiлософських узагальнень.)
2. Основнi мотиви лiрики поета. (1. Драч
Ї поет широкомасштабний, який дбає про розквiт нацiональноï культури, думає
про самобутнiсть нашоï держави, збереження i розквiт нашоï мови як
основи духовного життя нацiï. Тому основнi мотиви його лiрики

Ї це патрiотизм, любов до Батькiвщини, вiра у всемогутнiсть науки й технiки,
розкриття проблем протиборства свiтлого i темного начал, космосу i хаосу в буттi
людини.
У творчостi митця однiєю з основних є екологiчна тема (“Самотня ластiвка”,
“Чорнобильська Мадонна”).)
3. Значення символiки в лiрицi I. Драча. (I. Драч
Ї поет неординарний, зi своïм баченням свiту i власним самовираженням. В його
лiрицi багато символiки, яка допомагає йому показати своє i космiчне бачення
тiєï чи iншоï проблеми. Так, наприклад, калина
Ї це i образ Украïни, це i дере-во^оберiг, що рятує свiт вiд зла, це i дерево
роду, тобто маленькоï батькiвщини кожноï людини. Або соняшник

Ї це образ-символ сонця, всього свiтлого i радiсного в життi людини.)

4. Твори про море людських характерiв. (У I. Драча багато творiв про мужнiх
лицарiв совiстi, братерства, милосердя, людськоï працi: “Балада про Батька”,
“Балада про вузлики”, “Балада роду”, “Бабусенцiя”. З них окреслюється образ
народу не як безликоï маси, а як море людських характерiв i доль, кожна з
яких неповторна.)
III. “Художнику
Ї немає скутих норм. Вiн
Ї норма сам, вiн сам в своєму стилi”. (Цi слова I. Драча
Ї свiдчення осмислення його поетичного свiтобачення, в них
Ї оригiнальнiсть його лiрики. Поет сам вирiшує, як i коли донести до читача думки
про болюче. Поезiя I. Драча
Ї це погляди митця на завдання художньоï лiтератури, це розкриття його
громадянськоï позицiï.)

Схожі твори: