Головна Головна -> Твори -> Я син свого часу i весь належу сучасникам своïм (“Щоденник” О. Довженка)

Я син свого часу i весь належу сучасникам своïм (“Щоденник” О. Довженка)I. Любов О. Довженка до свого народу. (Олександр Довженко любив свiй край, свiй
народ. Його твори, за висловом М. Рильського, “…по вiнця напоєнi любов’ю до
рiдного краю, до трудового народу, до Украïни з ïï великим, але
скорботним минулим, з ïï великим i радiсним майбутнiм”. У своєму
“Щоденнику” автор лише кiлька рядкiв присвятив дружинi, своïй хворобi та
матерiальним нестаткам, отже, його твiр можна назвати щоденником
украïнського народу, вiрним сином якого письменник був усе своє життя.)

II. Велич та широчiнь Довженковоï душi.
1. “Зачарована Десна”
Ї гiмн людинi працi. (У повiстi О. Довженко оспiвує простих чесних трудiвникiв,
своïх землякiв, величних i прекрасних у своєму нелегкому трудi. Це баба
Марусина, мати, батько, дiди Семен та Самiйло. Усi цi образи уособлюють iдею про
невичерпнiсть i життєдайнiсть народного джерела, про безсмертя народу.)

2. “Щоденник” О. Довженка
Ї документ про трагiчну долю Украïни. (“Щоденник”
Ї це збiрка окремих розрiзнених зошитiв письменника, це високохудожнiй твiр, який
пронизаний наскрiзною гуманiстичною iдеєю, освiтлений любов’ю автора до життя, до
людини. Цей твiр проникнутий i гострим осудом жорстокоï тоталiтарноï
системи, яка нiвечила народ i фiзично, i морально.)
3. “Митець i в калюжах повинен бачити зорi”. (О. Довженко завжди наголошував:
“Життя таке коротке. Поспiшайте творити добро”. Творчiсть митця закликає любити
працю, рiдну землю, людей, берегти мир на планетi. Вiн не тiльки бачив, а й iнших
учив любити наповнене сонцем пшеничне колосся, людськi гарячi руки. Фiлософ вiд
народження, вiн розумiв, що в природi усе доповнює одне одного, прагнучи
рiвноваги, гармонiï i краси.)
III. “Я Украïни син, Украïни…” ( Американський актор i режисер Чарлi
Чаплiн сказав про О. Довженка: “Слов’янство поки що дало свiтовi в кiнематографi
одного великого митця, мислителя i поета
Ї Олександра Довженка”. I ми пишаємося тим, що сказано це про украïнського
письменника, твори якого змушують замислитися над цiннiстю людського життя, його
миттєвiстю i пам’яттю, яку пiсля себе залишає людина.)

Схожі твори: