Головна Головна -> Твори -> Краса духовного свiту героïв Олеся Гончара.

Краса духовного свiту героïв Олеся Гончара.Значним творчим досягненням Олеся Гончара є вiдтворення краси духовного свiту його
героïв на сторiнках романiв, повiстей, оповiдань та новел. Авторське
замилування героями у ïх любовi до Батькiвщини, глибокiй вiрностi у дружбi
та коханнi спостерiгається уже на перших сторiнках роману
ЇПрапороносцi
Ї.
Багатий внутрiшнiй свiт героïв трилогiï, ïх гуманiзм i благороднi
пориви зразу ж беруть у полон читача.
ЇВсе, все ми вiддамо тобi. Батькiвщино… Все! Навiть нашi серця. I хто не звiдав
цього щастя, цiєï… краси вiрностi, той не жив по-справжньому

Ї. Цi слова Брянського незадовго до його смертi увиразнюють образ духовно
багатоï людини; юнака, що зворушує романтичною вiрнiстю коханiй, друзям,
Батькiвщинi; мудрого командира, iм’я якого живе серед солдатiв навiть пiсля його
смертi. Завдяки багатому внутрiшньому свiтовi, з яким не таïвся Брянський у
невiдповiдних, на перший погляд, умовах вiйни, його iм’я залиши-лося для
воïнiв символом вiдваги i краси. До нього йшли за порадою, моральною
пiдтримкою, йому вiдкривалися у найпотаємнiшому. У полку Самiєва приналеж-нiсть до
роти Брянського вважалася винагородою. Багатство духовного свiту, моральна
досконалiсть, патрiотичний обов’язок єднає з Юрiєм Брянським Шуру Ясногорську,
Євгена Черниша, молодого бiйця Гая та Iнших персонажiв твору.
Образ Шури Ясногорськоï надiлений у романi сяйвом моральноï чистоти,
задушевнiстю, лiризмом. Вражає ïï краса вiрностi, поєднана з глибоким
усвiдом-ленням обов’язку перед Вiтчизною. Своєю високоморальною поведiнкою,
вiрнiстю в коханнi, вмiнням спiвчувати Шура заслужила собi найвищу повагу i
шанобливе ставлення воïнiв. Вони оберiгають ïï, оточують
повсякчасною турботою.
ЇВiрна
Ї,
Ї називають ïï бiйцi мiж собою, i героïня не розчарувала ïх
своєю поведiнкою. Повне розумiння поведiнки Шури однополчанами показує Олесь
Гончар, коли зароджується кохання Ясногорськоï i Черниша.
Героя роману-трилогiï Євгена Черниша характеризує сувора вимогливiсть до
себе i до своïх пiдлеглих, самовiддане виконання вiйськового обов’язку i
постiйна готовнiсть прийти на допомогу бойовому побратимовi. У творi приваблює те,
що сувора вимогливiсть i доброта офiцера Черниша не виключають одна одну, а
на-впаки
Ї йдуть у парi. Зворушливими до сентиментальностi є його спогади про матiр, яка

Їсидить перед репродуктором, чекаючи батька з роботи, i слухає вiстi з ефiру,
накинувши теплу шаль на худенькi плечi, i хоче почути про свого Женю..

Ї.
Захоплює у творi вчинок Романа Блаженка, який в оточеному нiмцями маєтку готується
загинути смертю героя, хоча йому важко усвiдомити, що Дружина залишиться вдовою, а
дiти
Ї сиротами.
Пiд час битв та армiйських переходiв змiнюється Хома Хаєцький. Зростає його
вiдвага i почуття вiдповiдальностi. Подвиги, стiйкiсть, вiдданiсть справi,
людянiсть, доброта, глибокi почуття любовi, що про них йдеться у

ЇПрапоронос-цях
Ї викликають подив i захоплення, незважаючи на iдеологiчне навантаження твору.

В iнших iсторичних обставинах розкривають свiй духовний свiт героï роману

ЇСобор
Ї. Їх не тривожать вибухи вiйни. Але безтурботним життя героïв назвати не
можна. Проблеми, якими живуть мешканцi Зачiплянки, пов’язанi iз духовним станом
суспiльства 60-х рокiв. Вони розвиваються навколо собору, збудованого

Їпiсля зруйнування сiчi, в потьомкiнськi часи, поверженими запорожцями

Ї. Їм тодi було
Їшаблю вибито з рук, але з серця не вибито дух волi й жадання краси

Ї.
ЇГорда поема степового зодчества
Ї, яка стала символом у творi, входить у життя кожного героя. Чим буде собор для
наступних поколiнь?
Ї розмiрковує студент Микола Баглай. Для нього особисто
Ї це є тiльки краса,
Їмузика сфер
Ї через столiття, це вiдчуття Батькiвщини, це вiдповiдальнiсть за все, що дiється
навколо собору з людьми, з природою, з мiстом. В образi Лободи автор показує
людину, що розумом, кмiтливiстю пiшла вперед, але вiдстала своïм духовним
розвитком. Вiн не розумiє, що минуле
Ї твердий грунт для майбутнього, основа його духовностi. Тому й не дивно, шо
свого батька, колишнього славетного сталевара, з легкою душею вiн вiддав у
будинок перестарiлих. Закономiрним у романi є запитання Шпачихи до кар’єриста
Володьки:
ЇДе твоя совiсть
Ї у грудях, чи в сейфi на замку?
Ї Микола Баглай i Володька Лобода
Ї два протилежнi береги. На одному з них
Ї поетичний свiт, невмируща краса i сила нацiонального духу, а на другому

Ї духовна вбогiсть.
У романi явно простежується закономiрнiсть: кого притягує собор, той вбачає сенс
свого життя у чеснiй працi, вiрнiй любовi, незрадливiй дружбi. Такими персонажами
є Вiрунька та Iван Баглай, фронтовичка Леся Хомiвна, ïï батько

Ї учитель Хома Романович, який за розповiдi учням про собор побував на Магаданi.
Тривога за збереження краси для майбутнiх поколiнь проймає архiтектора, сина
воєнкома, який вважає, що до руйнування цiнностей старовини причетнi всi, хто
стоïть осторонь.
ЇТупi убивцi краси,
Ї вважає вiн,
Ї зруйнували Десятинну церк-ву, Михайлiвський-Золотоверхий…
Ї. Iнтуïтивно вiдчув необхiднiсть зберегти предко-вiчну красу воєнком, коли,
визволяючи мiсто, командував:
ЇПо тому
Ї не бити
Ї.
Проблема збереження
Їсобору душi
Ї найбiльше пов’язана з образом Єльки, сiльськоï безпаспортноï i
безправноï дiвчини, яку не раз доля кидала на серйознi випробування. Схибивши
раз в очах окремих односельцiв вона стала дiвчиною легкоï поведiнки. Єльцi не
байдуже, що про неï думають, як ставляться до неï, тому йде iз села.
Красуня Єлька сподобалась Лободi, вiн все робить для того, щоб одружитися з нею.
Та повна гiдностi, хоч i безправна, дiвчина не хоче бути
Їпроданою
Ї нареченою. I коли пiд час заручин з Лободою ïï покликав

Їна хвилинку
Ї Микола Баглай, пiшла за ним, бо вiдчувала: це
Ї доля. Та коли пiзнала справжнiй чар кохання, ставить перед собою запитання: чи
гiдна вона коханого? Випробовування короткочасним розлученням скрiплює

Їсобори душ
Ї Єльки i Миколи. Ї цьому радiє вся Зачiплянка
Ї люди красивi i щедрi душею.
Олесь Гончар писав про те, чим жив, захоплювався i проти чого боровся. Краса
духовного свiту
Ї лейтмотив його романiв
ЇПрапороносцi
Ї,
ЇСобор
Ї. Проблеми духовностi, моралi обмiркував письменник i на сторiнках своïх
творiв
ЇЛюдина i зброя
Ї,
ЇТронкам,
ЇЦиклон
Ї,
ЇБригантина
Ї.
ЇТвоя зоря
Ї.

Схожі твори: