Головна Головна -> Твори -> Творчiсть Олеся Гончара у свiтовому контекстi

Творчiсть Олеся Гончара у свiтовому контекстiОлесь Гончар
Ї один iз тих украïнських письменникiв XX столiття, творчiсть яких можна
прочитувати в контекстi свiтових лiтературних осягнень та iдеологiчних поєдинкiв.
Цього вимагає популярнiсть його книжок за кордоном i
Ї що головнiше
Ї акцентований поетичною манерою вислову людинозвеличувальний, рiдкiсний у
свiтовому мистецтвi настрiй його творiв.
Читати Олеся Гончара
Ї це означає передусiм думати про головнi досягнення й суперечностi XX столiття,
про головнi етапи в життi украïнського народу, про магiстраль новоï
iсторiï.
Концепцiя людини в Олеся Гончара будується насамперед на утвердженнi людськоï
мислительськоï функцiï. Майже в кожному своєму героєвi Олесь Гончар
шукає хисту фiлософського, кожний Гончарiв персонаж умiє оцiнювати минувшину i
майбутнiсть.
Бути потрiбним однiй людинi й бути потрiбним людству
Ї це не завжди одне й те ж саме. Шура Ясногорська пише про Брянського: “I тiльки
велич того, за що вiн загинув i за що готова загинути я, дає менi сил i вiдчуття
щастя навiть у найтяжчу мить. Бо хiба щастя це тiльки смiх, i насолода, i ласка?
Так уявляти його можуть лише вузькi люди, якi нiколи не були бiйцями i не мали
свого полку i свого прапора”. Усвiдомлення потрiбностi свого життя в глобальному
планi, а поряд з цим усвiдомлювання взагалi сенсу людського життя

Ї ось що властиве героям Олеся Гончара.
Олесь Гончар почав свiй лiричний епос про нову людину XX столiття романом, де
мотив самопожертви мав якнайширше звучання: життя i смерть в iм’я добра всього
людства. Письменник пiсля “Прапороносцiв”, “Перекопу”, “Людини i зброï”
перейшов до творiв “Тронка”, “Циклоп”, “Бригантина”, “Берег любовi”, в яких
вiдбито не менш героïчне начало, нiж у попереднiх творах. Вони є закономiрним
розширенням основоположноï iдеï “Прапороносцiв”.
Сучасна свiтова лiтература знає чимало прикладiв того, коли письменник, добре
змалювавши воєннi дiяння своïх героïв, зазнав краху, малюючи ïх
мирне життя. Наприклад, Бранко Копич у романi “Восьмий наступ” показує, що його
героï, несхитнi югославськi партизани, витримали сiм натискiв гiтлерiвських
дивiзiй, але не витримують восьмого
Ї мiщан i бюрократiв. Героï ж О. Гончара
Ї не кар’єристи i легкодухi курортники.
У кожному творi Олеся Гончара можна знайти поєднання трагiчного i людяного. I хоч
вiн зображує взаємодiю життя i смертi, немає в ньому жодноï ноти
приреченостi. Його фiлософiя людяностi заклична i свiтла. Вона вiщує перемогу
добра i щастя.

Схожі твори: