Головна Головна -> Твори -> Спадщина Остапа Вишнi – вiдбиття тогочасних проблем

Спадщина Остапа Вишнi – вiдбиття тогочасних проблемI. Остап Вишня
Ї неперевершений майстер смiху. (Життя Остапа Вишнi було незвичайним, наповненим
рiзноманiтними сумними i радiсними подiями, якi митець сприймав iз гумором. Його
називають “королем украïнського тиражу”, бо за життя письменника-сатирика
вийшло понад сто збiрок його творiв, деякi з них перевидавалися шiсть i бiльше
разiв.)
II. Творчiсть Остапа Вишнi.
1. Жанрова своєрiднiсть творiв Остапа Вишнi. (Остап Вишня
Ї письменник-новатор 20-х рокiв XX столiття, один iз корифеïв
украïнськоï сатирично-гумористичноï лiтератури. Сатирика називають
чародiєм смiху, майстром сатири i гумору. О. Вишня збагатив i жанровi рiзновиди
памфлета, фейлетону, гуморески, нарису. Створив новий жанр сатири

Ї усмiшку
Ї рiзновид гумористичного оповiдання, для якого характернi лаконiзм, влучнiсть,
дотепнiсть, iронiчнiсть.)
2. Характеристика усмiшок Остапа Вишнi. (У Остапа Вишнi є цiлi тематичнi цикли
усмiшок: мисливськi, сiльськi, кримськi, киïвськi, закордоннi.
Пореволюцiйному селу, його проблемам письменник присвятив близько 650 усмiшок.

Пройнятi любов’ю до природи i тварин “Мисливськi усмiшки”. Є в гумориста i
усмiшки про дитинство письменника i людей, якi були поруч iз ним. У “Вишневих
усмiшках” сатирик розкриває тему мужностi i нескореностi нашого народу в роки
Великоï Вiтчизняноï вiйни.)
3. Твори Остапа Вишнi
Ї вiдбиття тогочасних проблем. (Теми усмiшок Остапа Вишнi найрiзноманiтнiшi

Ї полiтичне, господарське, культурне життя, але найяскравiше, з дотепним гумором
письменник-сатирик описує побут пореволюцiйного села. Сила його творiв в лагiднiй,
м’якiй усмiшцi, сповненiй любовi i приязнi до людини, i в гострому дотепi, коли
йдеться про безгосподарнiсть, лiнощi, безвiдповiдальнiсть, неуцтво. Пiдмiчаючи
все це в життi, письменник висмiює усе подiбне в своïх творах. Тiльки добре
знаючи i люблячи свiй народ, його гумор, вiдверту добру душу, письменник прагнув
допомогти людям позбавитись негараздiв.)
III. Популярнiсть i виховна спрямованiсть творiв Остапа Вишнi. (Простота викладу
i задушевний тон, несподiванi висновки, характери героïв iз нацiональним
пiдAрунтям творiв Остапа Вишнi викликали доброзичливий смiх, який не ображав
людей, а змушував замислюватися, лiкував, виховував. А тому твори цi були i є
популярними в народi.)

Схожі твори: