Головна Головна -> Твори -> Лiризм, гумор i сатира у творах Остапа Вишнi.

Лiризм, гумор i сатира у творах Остапа Вишнi.Творчiсть Остапа Вишнi (1889
Ї1956) надихалась i окрилювалась великим поняттям Народ, про що вiн полишив щирi
свiдчення у своïх щоденникових записах.
ЇЯкий би я був щаслнiïий
Ї занотував гуморист,
Ї якби своïми творами змiг викликати усмiшку, хорошу, теплу усмiшку… Ви
уявляєте собi: народ радiсно усмiхнувся!
Ї
Остап Вишня
Ї письменник-новатор, найяскравiша постать нацiонального вiдродження 20-х рр. Вiн
не тiльки розширив тематику, а й збагатив жанровi рiзновиди памфлету, фейлетону,
гуморески, нарису. Оригiнальним твором письменника є його
ЇМоя автобiографiя
Ї.
ЇМоя автобiографiя
Ї
Ї твiр, який має кiлька мистецьких пластiв: iнформа-цiйний (наче вiдповiдь на
запитання анкети: дата народження, навчання, входження у лiтературу); образ
лiричного героя (Ю. Лаврiненко писав, що
ЇВишня залюбки маскувався пiд
Їпростачка
Ї, який здебiльш з усiм погоджується, але вiд нього повiвало казковим

Їдурником
Ї, перед яким пасують мудрецi i королi
Ї); саркастичне ставлення до лiтературознавчих та критичних публiкацiй, у яких
йшлося про впливи, нахили, формування письменника (
ЇГоловну роль у формацiï майбутнього письменника вiдiграє взагалi природа

Ї картопля, коноплi, бур’яни
Ї); такi складники, як традицiï украïнського народного гумору, iскристий
смiх
ЇЕнеïди
Ї; сатирично-тумормстичнi повiстi Квiтки-Основ’яненка, iнтонацiï Шевченка (

ЇВчив мене хороший учитель Iван Максимович, доброï душi дiдуган,
бiлий-бiлнii. як бiлi бувають у нас перед зеленими святами хати… Любив я не
тiльки його, а й його лiнiйку, що ходила iнодi по руках наших школярських,
за-мурзаних. Ходила, бо така тодi
Їсистема
Ї була, i ходила вона завжди, коли треба було, i iiiко;iн люто. Де тепер вона, та
лiшйка, що виробляла менi стиль лiтературний?
Ї).
У дусi згадуваноï
Їмаски
Ї щиросердне
Їзiзнання
Ї Остапа Вишнi про те, як вiн став письменником:
ЇУ 1921 роцi почав працювати в газетi
ЇВiстi
Ї перекла-дачем. Перекладав, перекладав, а потiм думаю собi:
ЇЧого я перекладаю, коли ж можу фейлетони писати! А потiм
Ї письменником можна бути. Он скiльки письменникiв рiзних є, а я ще не письменник.
Квалiфiкацiï,
Ї думаю собi,
Ї в мене особливоï нема, бухгалтерiï не знаю, що я,
Ї думаю собi,
Ї робитиму
Ї. I зробився я Остапом Вишнею та й почав писати. I пишу собi…
Ї.
Уже протягом двадцятих рокiв Остап Вишня видрукував близько 25 збiрок

ЇВишневих усмiшок
Ї:
ЇВишневi усмiшки (сiльськi)
Ї,
ЇВишневi усмiшки кримськi
Ї,
ЇВишневi-усмiшки лiтературнi
Ї та iншi. Вiн був най-популярнiшим
письменником 20-х рр. Теми його усмiшок найрiзноманiтнiшi: полiтичне, господарське
культурне життя. Найсильнiшим виступає письменник як гумористичний описувач побуту
пiсляреволюцiйного села.
Визволений з берiïвських таборiв у 1944 р., Остап Вишня знову стає улюбленим
i популярним письменником в Украïнi. У цьому ж 1944 р. видрукувана його

ЇЗенiтка
Ї.
Письменник писав про свою гумореску
ЇЗенiтка
Ї:
ЇЯ хотiв у тяжкi, грiзнi часи писати щось дуже веселе… щоб i моя робота
спричинилась до того, щоб люди i на фронтi, i в тилу таки по-справжньому
засмiялися, та не засмiялися, а просто таки зареготалися. Одночасно, щоб моя
гумореска вiдiгравала й певну, сказати б, мобiлiзацiйну пiдбадьорювали ну роль

Ї. В основi композицiï гуморески дiалог оповiдача з ïï героєм дiдом
Свиридом, котрий про свiй вiк говорить:
ЇТа хто зна! Чи сiмдесят дев’ять, чи вiсiмдесят дев’ять? Хiба ïх полiчиш?

Ї Цiєю деталлю пiдкреслено всенароднiсть вiйни з окупантами. Складається
гумореска з двох частин:
Їсоп-рикосновенiє
Ї дiда Свирида з фашистами i побутовi
Їстраже-нiя
Ї з бабою Лукеркою
Ї покiйною дружиною, в яких дiд
Їтак напрахтикувався, що нiяка вiйна менi анi пiд шапку
Ї. У першiй частинi Остап Вишня застосовує засоби сатири
Ї бурлескну лексику, лайливi, принизливi слова, вживання форми середнього роду
замiсть чоловiчого, саркастичнi iнтонацiï. Вила-трiйчата, якими Свирид

Їяк щурят подавив
Ї гiтлерiвцiв, виростають у гiперболiзований образ народноï

Їзенiтки
Ї. У другiй частинi, де йдеться про вiйну з бабою Лукеркою, панує гумор

Украинская целевая аудитория Вашего сайта находится в Украинской Баннерной Сети. Ї запальний, вогнистий, що викликав регiт великих аудиторiй. Засоби комiчного тут

Ї вiйськова термiнологiя у розповiдi про бабу Лукерку, русизми тощо.

Природа була для Остапа Вишнi джерелом життя i натхнення. Нiжно, усiєю душею
вiдчував вiн ïï красу, любив ïï чудовi створiння. Протягом
багатьох пiслявоєнних лiт письменник створював невеличкi за розмiром, поетичнi за
“звучанням, наснаженi ласканою лiрикою твори. Вони нагадують бiльше вiршi у прозi,
нiж жарти гумориста, хоча блискiтки смiху раз у раз поблискують на ïх
поверхнi.
ЇЛисиця
Ї,
ЇВiдкриття охоти
Ї,
ЇЗаєць
Ї,
ЇПро мудрого зайця
Ї,
ЇБекас
Ї.
ЇВовк
Ї та iншi склали
ЇМисливськi усмiшки
Ї, якi посiдають значне мiсце у творчостi письменника. У цих маленьких шедеврах
особливо яскраво виявилося органiчне злиття двох граней незвичайного таланту
Остапа Вишнi
Ї гумору i лiрики. У
ЇМисливських усмiшках
Ї немає закликiв любити природу. Як справедливо сказав М. Рильський, в Остапа
Вишнi
Їв душi поезiя цвiла
Ї, а справжня поезiя не буває прямолiнiйною, декларативною. Природа в

ЇМисливських усмiшках
Ї одухотворена. Письменник надiляє ïï почуттями i мудрiстю, глибоким
всепроiiикаючим розумiнням таємницi Всесвiту. Пейзажi Остапа Вишнi

Ї це лiричнi малюнки, сповненi змiн, руху, оновлення, настроïв, то радiсних,
то журливих.
ЇОсiнь… Ось палає кленовий лист,
Ї умер вiн, одiрвався з рiдноï йому галузки i падає. Вiн не падає сторч iiа
землю
Ї нi. Йому так не хочеться йти на вiчний спокiй, лежати i млiти серед завмерлих
собратiв своïх… Вiн кружляє на галявинi, то вгору пiдноситься, то хилиться
до землi… Навеснi на його мiсцi молодий буде лист, зелений, вiн з вiтром
розмовлятиме, хапатиме жилками своïми сонячний промiнь, пiд дощем
купатиметься й росою умиватиметься…
Ї (
ЇВальдшнеп
Ї). Лiричний герой
ЇМисливських усмiшок
Ї
Ї людина дотепна, оптимiстична, завжди у життєрадiсному настроï.

ЇМисливськi усмiшки
Ї
Ї яскрава сторiнка не тiльки в багатограннiй творчостi Остапа Вишнi, айв усiй
украïнськiй сатирично-гумористичнiй лiтературi.

Схожі твори: