Головна Головна -> Твори -> Iван Вишенсьний, його час i культурна та громадська дiяльнiсть

Iван Вишенсьний, його час i культурна та громадська дiяльнiстьI. I. Вишенський
Ї видатний представник полемiчноï лiтератури. (I. Вишенський

Ї найвидатнiший письменник-полемiст XVI
ЇXVII столiть, суворий викривач соцiальноï несправедливостi.)

II. Характеристика епохи часiв Iвана Вишенського.
1. Життя украïнського народу пiд гнiтом литовських i польських феодалiв.
(Постiйна боротьба трудящого люду за свою незалежнiсть iз татаро-турецькими
загарбниками, iз литовськими й польськими поневолювачами. Посилення феодального
нацiонально-релiгiйного гнiту в другiй половинi XVI столiття.)
2. Люблiнська (1569 р.) та Брестська (1596 р.) унiï
Ї духовне поневолення наших предкiв. (Боротьба проти католицизму спонукала до
єдностi Росiï, Украïни, Бiлорусiï. Виникнення братств

Ї громадських органiзацiй, якi об’єднували православних мiщан, що чинили опiр
католицизму.)
3. Громадсько-полiтичне й нацiонально-культурне значення дiяльностi братств в
Украïнi. (Органiзацiя друкарень, шкiл, створювання бiблiотек, боротьба проти
церковноï унiï. Дiяльнiсть I. Федорова на нивi книгодрукування.
Дiяльнiсть Києво-Могилянськоï колегiï на нивi освiти.)
4. Бiографiчнi вiдомостi про I. Вишенського. (Бiографiчних вiдомостей майже не
збереглося. Народився близько 1550 року в мiстечку Судова Вишня, що на Львiвщинi.
У молодi роки жив у Луцьку. У 30
Ї35 рокiв постригся в ченцi й оселився на Афонi в Грецiï, де пробув бiльше
сорока рокiв у рiзних монастирях. Його послання в Украïну
Ї зразок полемiчних творiв.)
5. Боротьба I. Вишенського проти полiтики унiатiв. (I. Вишенський

Ї сильна особистiсть, освiчена людина свого часу, гуманiст i демократ, який
прагнув духовноï i соцiальноï свободи народу.)
Вiдомо 16 творiв письменника-полемiста, в яких вiн захищає права пригнобленого
народу, викриває в морально-етичному планi католицьке духовенство, Папу
Римського.
III. Значення полемiчних творiв I. Вишенського. (Полемiчна лiтература

Ї це релiгiйно-полiтичнi трактати про викриття насильницькоï влади
католицизму в Украïнi, започаткованого Брестською унiєю (1596 р.). У формi
релiгiйних суперечок обговорювалися суспiльно-полiтичнi й культурно-iсторичнi
проблеми, важливi для украïнського народу).

Схожі твори: