Головна Головна -> Твори -> В. Винниченко

В. ВинниченкоЇ автор першого украïнського
науково-фантастичного утопiчного роману
Один iз найталановитiших украïнських прозаïкiв i драматургiв

Ї Володимир Винниченко. Вiн
Ї не тiльки провiдний дiяч украïнського лiтературного i нацiонально-визвольного
руху, а ще й вiдомий полiтик.
Першим в лiтературi 20-х рокiв XX ст. створив соцiально-утопiчний i фантастичний
роман з елементами пригодницького i детективного жанру. Цьому твору не бракує вад
i хиб, але вiн став новим i оригiнальним явищем свiтовоï лiтератури. У
“Сонячнiй машинi” автор порушує суспiльно-полiтичнi, фiлософськi, морально-етичнi
проблеми; умiло поєднує проблеми особи i колективу, класовоï боротьби,
соцiальних груп “прекрасноï будущини”, моралi i бiологiчних iнстинктiв.
Новаторство письменника знаходить своє втiлення в незвичайних поворотах людського
характеру, думок i вчинкiв героïв, у сюжетi, що постiйно iнтригує читача,
тримає в станi високоï емоцiйноï напруги, естетичноï втiхи. Цей
твiр В. Винниченко присвятив своïй сонячнiй Украïнi.
Дiя роману вiдбувається десь через 40
Ї50 рокiв пiсля закiнчення першоï свiтовоï вiйни. Ареною подiй стає не
лише вся Нiмеччина й Європа, а й цiлий свiт. Найпереконливiшi сторiнки роману
пов’язанi з гостро сатиричним зображенням верховодiв сучасного фiнансово-промислового
капiталу
Ї гумового фабриканта i президента Об’єднаного Банку Мертенса та його оточення.
Король Нiмеччини Мертенс за своï грошi купив усе: уряд i парламент, банки i
пiдприємства, полiцiю i пресу, а прагне купити ще й древнiй аристократичний герб
разом з його власницею
Ї родовитою принцесою Елiзою. Вiн мрiє панувати над усiм свiтом.
Тодiшня Нiмеччина постає в романi як залiзобетонний дiм божевiльних, морально
спустошених, хижо жорстоких i моторошно нещасних iстот.
Могутнiй реальнiй полiтичнiй i економiчнiй силi в романi протиставлено винахiд
генiального iнженера Рудольфа Штора
Ї сонячну машину, що символiзує визволення од усiх економiчних, соцiальних,
полiтичних форм утиску.
У романi переконливо показано, що людина, яка прагне стати над добром i злом,
скидає всi суспiльнi обов’язки, перетворюється не стiльки на вiльну i всевладну
iстоту, оскiльки на примiтивну жуйну тварину. Автор доводить, що людство
вирятовується не стiльки Сонячною машиною, скiльки усвiдомленням потреби суспiльно
обов’язковоï й органiзованоï працi, поривом до нового життя. Сюжет
роману розгортається двома лiнiями
Ї боротьбою за Сонячну машину та негараздами нерiвного, непереборного кохання
принцеси Елiзи до генiального плебея Рудольфа Штора.
Пiсля виходу твору украïнською, росiйською, а потiм й iншими мовами, вiн став
досить помiтною подiєю, i його успiх закономiрно вважався чимось незвичайним, досi
не баченим в украïнськiй лiтературi. “Сонячна машина” є новаторським твором,
що й досi не втратив iдейно-естетичного значення.

Схожі твори: