Головна Головна -> Твори -> Степан Васильченко – письменник-новелiст

Степан Васильченко – письменник-новелiстI. Життя та доля С. Васильченка. (Степан Васильченко
Ї це лiтературний псевдонiм Степана Васильовича Панасенка (1879
Ї1932 рр.)- С. Васильченко
Ї людина високоï моральноï краси, на долю якоï випало багато
випробувань. Навчаючись у Глухiвському учительському iнститутi, пiшов
учителювати. Отак i прожив життя, працюючи вчителем i пишучи твори, бо мав
особливий дар: бачити i помiчати в життi людей основне i вiдтворювати його на
паперi. I як письменник, i як учитель з великою любов’ю i вiдповiдальнiстю
ставився до своïх обов’язкiв. Його кредо були слова: “Народ, на мою думку,
бiльш достоïн того, щоб з нього брати теми для художнiх творiв…”.)

II. Степан Васильченко
Ї письменник-новелiст.
1. Талант мужностi i спiвчуття. (С. Васильченко завжди був шляхетною,
iнтелiгентною людиною, вiдданою обов’язку. Пережив революцiю i громадянську
вiйну, писав твори про дiтей, вчителiв, про потяг народу до свiтлого життя та
щастя. Неодноразово письменник пiдкреслював, що прагне писати твори “меншим
розмiром, бiльшим змiстом”. Тому саме новела стала улюбленим жанром письменника.)

2. Степан Васильченко
Ї майстер малих жанрiв прози. (С. Васильченко
Ї майстер короткоï новели та невеликоï повiстi, в основi яких лежить
психологiчний конфлiкт. Умовно новели письменника можна подiлити на такi групи:

1) життя села та його соцiальнi настроï;
2) школа, дiти i вчителi;
3) трагедiя народних талантiв;
4) викриття iмперiалiстичноï вiйни.
Його проза вiдрiзняється своєю щирiстю, душевнiстю, доброзичливим гумором, тонким
психологiзмом, внутрiшньою делiкатнiстю. Головна ознака ïх

Ї бути гранично правдивими до життя.)
3. Повiсть “Талант”
Ї твiр про долю таланту з народу. (С. Васильченка завжди хвилювала тема
талановитоï людини з народу. Головною проблемою повiстi “Талант” є трагiчна
доля народних талантiв, а саме талант Тетяни
Ї спiвачки
Ї i трагiзм ïï долi в тогочасному суспiльствi. Смерть героïнi
повiстi
Ї це звинувачення суспiльства. У письменника болить душа, що талановита
украïнська молодь зростала у неуцтвi i темрявi, не маючи доступу до освiти i
культури.)
III. Степан Васильченко
Ї класик нашоï лiтератури. (Поезiя оповiдань письменника в ïхнiй
людяностi, стислостi, емоцiйностi, душевностi. Його твори сповненi вiри в
завтрашнiй день Украïни, яку письменник дуже любив.)

См. также*

Схожі твори: