Головна Головна -> Твори -> Життя i доля Iвана Багряного

Життя i доля Iвана БагряногоЖиття I. Багряного за умов тоталiтарноï радянськоï влади та вимушена
емiграцiя. (Iван Багряний
Ї письменник, який змушений був емiгрувати за кордон, оскiльки вiдчув на собi весь
тягар репресiй i утискiв, переслiдувався НКВС. Переслiдувався за те, що
протестував проти пiдневiльного становища украïнського народу i
украïнських митцiв. Тричi письменника заарештовували, вiн вiдбув три роки
ув’язнення в таборi Бамлаг (Байкало-Амурський табiр), а 1944 року виïздить
за кордон.)
II. I. Багряний
Ї борець проти радянськоï тоталiтарноï системи.
1. I. Багряний i його лiтературне товариство. (Письменник був членом
лiтературноï органiзацiï “Плуг”, входив до попутницькоï
органiзацiï МАРС (Майстерня революцiйного слова), товаришував з М. Хвильовим,
М. Кулiшем, Остапом Вишнею, М. Яковим. Виступав iз рiзкою критикою розвитку
пiсляреволюцiйноï дiйсностi.)
2. Поема “Аує Магiа” i свiтогляд митця. (1929 року вийшла поема “Аує Магiа” зi
смiливою присвятою: “Всiм бунтарям i протестантам, всiм, хто родився рабом i не
хоче бути ним, всiм скривдженим i зборканим i своïй бiднiй матерi

Ї крик свого серця присвячую”. У цих словах весь письменник, його життєве кредо

Ї не бути рабом.)
3. Родинна трагедiя митця. (Емiгрував за кордон, в Украïнi залишилися
дружина, син i донька, яких не випустили, а натомiсть примусили i переконали
сина Бориса виступити по радiо зi звинуваченнями батьковi. Це був жорстокий удар
для I. Багряного. За кордоном митець мав iншу сiм’ю i двох дiтей, заради яких
потрiбно було працювати.)
4. I. Багряний i мистецькi органiзацiï. (I. Багряний бере участь у створеннi
МУРу (Мистецький украïнський рух), очолює Украïнську нацiональну раду,
засновує ОДУМ (Об’єднання демократичноï украïнськоï молодi).
Письменник все життя був у центрi украïнського життя в емiграцiï.)

5. Лiтературнi i публiцистичнi твори I. Багряного. (У своïх лiтературних
творах I. Багряний виступав проти радянськоï тоталiтарноï системи.
Памфлет “Чому я не хочу вертатись до СРСР?”, романи “Тигролови”, “Сад
Гетсиманський”, “Людина бiжить над прiрвою”, п’єса “Морiтурi”
Ї це твори, в яких митець розвiнчує бiльшовицьку систему господарювання i знущання
з людей.)
III. I. Багряний
Ї послiдовний борець за демократiю в Украïнi. (Арешти, засудження, напади
бiльшовицькоï преси за життя в емiграцiï не зломили волi письменника,
але обiрвали його життя на 51-му роцi. Твори митця
Ї це його протест проти суспiльного ладу в Радянськiй Украïнi.)

Схожі твори: